ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

(ถูกต้อง) กิจกรรมจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม : 03000000-2456

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

นางสาวประดิชญา หนูฉ้ง โทร. 0 2214 6612

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การปฏิบัติงานของ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร และกองพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.ก. ได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และข้าราชการกรุงเทพมหานคร ทราบถึงผลการปฏิบัติงานของ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร เห็นควรจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ผลงานของ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาวิเคราะห์จากคำวินิจฉัยอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ของ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร และคำพิพากษา ของศาลปกครอง ซึ่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

03070000/03070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อเผยแพร่ผลงานของ ก.พ.ค.กรุงเทพมหานคร ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ๒. เพื่อให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครทราบถึงผลการปฏิบัติงานของ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร กระบวนการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ แนวทาง การคุ้มครองระบบคุณธรรม และการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สำนักงาน ก.ก. เพื่อให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครทราบทั่วกัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-19)

40.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-17)

60.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-19)

20.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูล โดยรวบรวมคำวินิจฉัยเพื่อจัดทำสรุปย่อและบทวิเคราะห์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-20)

15.00

20/11/2562 : ได้ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:รวบรวมข้อมูล
:30%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 4
:จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
:50%
เริ่มต้น :2020-03-02
สิ้นสุด :2020-03-02
ขั้นตอน 5
:แจ้งกองทะเบียนประวัติข้าราชการเผยแพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์สำนักงาน ก.ก.
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 03000000-2456

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 03000000-2456

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0300-0758

ตัวชี้วัด : จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม

ค่าเป้าหมาย จำนวน (ไฟล์) : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ จำนวน (ไฟล์) : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน (ไฟล์))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **