รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของบริการสาธารณะที่มีการสำรวจว่าควรให้ สำนักงานเขตเป็นหน่วยดำเนินการ : 0300-0760

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
100.00
0.0000
0 / 0
4
100.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้รับเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดหาที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและผลการดำเนินงาน ในปัจจุบัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

นำบางภารกิจที่จะให้สำนักงานเขตดำเนินการ ปรึกษากับที่ปรึกษาของโครงการ เพื่อวิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบงาน และโครงสร้างสำนักงานเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สามารถดำเนินการได้ตามตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สามารถดำเนินการได้ตามตัวชี้วัด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การเพิ่มขึ้นของการจัดบริการสาธารณะที่มีสำนักงานเขตเป็นหน่วยงานหลัก หมายถึง การสำรวจเพื่อกำหนดภารกิจที่ควรอยู่ในความอำนวยการ ความควบคุมของสำนักงานเขต หรือดำเนินการโดยสำนักงานเขต

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วัดจากจำนวนบริการสาธารณะที่ได้รับการสำรวจว่าสมควรจัดบริการโดยสำนักงานเขตและมีการนำเสนอผู้บริหาร/คณะกรรมการฯ หารด้วยจำนวนบริการสาธารณะที่ได้รับการสำรวจว่าสมควรจัดบริการโดย สำนักงานเขต คูณ 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

หลักฐานการนำเสนอจำนวนบริการสาธารณะที่ได้รับการสำรวจต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการ มติ ก.ก. /มติ อ.ก.ก. /มติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงระบบงานและโครงสร้างสำนักงานเขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:มิติที่ ๕.๓ - การกระจายอำนาจสู่ประชาชน
:เป้าหมายที่ ๕.๓.๑ ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่ต้องทำเท่าที่จำเป็นและให้อำานาจในการกำหนดนโ%
:เป้าประสงค์ที่ ๕.๓.๑.๒ เพิ่มอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการท?ากิจการสาธารณ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด