ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาระบบงานและโครงสร้างสำนักงานเขต : 03000000-2457

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

น.ส.นฤมล ไวว่อง โทร. 1460

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดวิสัยทัศน์ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี “กรุงเทพฯ จะเป็นมหานครแห่งเอเชีย” ขณะเดียวกันผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้วางเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง สามารถตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชนในปัจจุบันและอนาคตได้ ประกอบกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ตามมาตรา 3/1 ต้องการให้ส่วนราชการมีการทบทวนโครงสร้าง ภารกิจเพื่อให้มีขนาดกำลังคนที่เหมาะสม และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่กำหนดแนวทางการทดแทนอัตราว่างงานการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น เพื่อลดการบรรจุข้าราชการทดแทนอัตราว่าง โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557-2561) ดังนั้นสำนักงาน ก.ก. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการจัดระบบราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบงานและโครงสร้างสำนักงานเขต เพื่อทบทวนและออกแบบโครงสร้างและระบบงานสำนักงานเขตให้สอดคล้องเหมาะสมกับภารกิจและนโยบายภาครัฐ สอดคล้องกับบริบทการบริหารมหานครและนครหลวงในอนาคต สอดคล้องกับแนวคิดการกระจายอำนาจในการจัดบริการสาธารณะในระดับพื้นที่ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคส่วนอื่นมาร่วมดำเนินการ ซึ่งจะส่งผลให้การออกแบบระบบงานและโครงสร้างของกรุงเทพมหานครมีความถูกต้อง ตรงตามบริบทและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

03060400/03060400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนระบบงานและโครงสร้างสำนักงานเขตในปัจจุบัน 2.ออกแบบระบบงานและโครงสร้างสำนักงานเขตให้สอดคล้องเหมาะสมกับภารกิจที่ดำเนินการ และแนวคิดการกระจายอำนาจในการจัดบริการสาธารณะในระดับพื้นที่

เป้าหมายของโครงการ

1. วิเคราะห์ และออกแบบระบบงานและโครงสร้างสำนักงานเขต โดยดำเนินการร่วมกับที่ปรึกษา จำนวน 5 ราย 2. จัดประชุมและสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จำนวน 30 ครั้ง เกี่ยวกับการพัฒนาระบบงาน และโครงสร้างสำนักงานเขต เพื่อรับฟังความคิดเห็น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 900 คน ประกอบด้วย 1) กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 900 คน ได้แก่ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญประเภทบริหาร ระดับสูงและระดับต้น ประเภทอำนวยการ ระดับสูงและระดับต้น ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ และประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน และระดับอาวุโส สังกัดสำนัก สำนักงาน ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขต จำนวน 900 คน โดยประชุมจำนวน 30 ครั้ง ครั้งละ 30 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
มิติที่ ๕.๓ - การกระจายอำนาจสู่ประชาชน
เป้าหมายที่ ๕.๓.๑ ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่ต้องทำเท่าที่จำเป็นและให้อำานาจในการกำหนดนโ%
เป้าประสงค์ที่ ๕.๓.๑.๒ เพิ่มอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการท?ากิจการสาธารณ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-19)

30.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เสนอขออนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบงานและโครงสร้างสำนักงานเขต จำนวน 5 ราย เพื่อขอความเห็นชอบจากปลัดกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือสำนักงาน ก.ก. ที่ กท 0303/216 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 2. นำกรอบแนวทางการกำหนดภารกิจและแบ่งอำนาจหน้าที่ระหว่างสำนัก และสำนักงานเขต เสนอ อ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับระบบราชการและค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โดย อ.ก.ก.ฯ ให้ข้อสังเกตว่าควรมีการทดลองกระจายบางภารกิจให้สำนักงานเขตนำร่องดำเนินการก่อน และจะนำเสนอ ก.ก. พิจารณาต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-20)

10.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดต่อกับที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินผลการดำเนินการในปัจจุบัน โดยนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานเขต เสนอ อ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 และจะนำเสนอ อ.ก.ก.ระบบฯ และเสนอ ก.ก.พิจารณาต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-19)

5.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการหาที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินผลการดำเนินการในปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-11-19)

3.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุม้ติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-10-19)

1.00

19/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินการในปัจจุบัน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 2
:เทียบเคียงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร รวมทั้งจัดประชุมและสนทนากลุ่ม
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:วิเคราะห์และกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบงานและโครงสร้างสำนักงานเขต โดยดำเนินการร่วมกับที่ปรึกษาที่ดำเนินการจ้าง
:40%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:ทำข้อเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงาน และโครงสร้างสำนักงานเขตรวมทั้งร่างระเบียบ/หลักเกณฑ์/แนวทางที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 5
:จัดประชุมคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบงานและโครงสร้างสำนักงานเขต และแก้ไขข้อมูลตามผลการพิจารณาของที่ประชุม
:20%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 6
:เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครพิจารณาเห็นชอบ และนำไปปฏิบัติ
:5%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 7
:ติดตามประเมินผล และรายงานผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 03000000-2457

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 03000000-2457

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0300-0760

ตัวชี้วัด : ร้อยละของบริการสาธารณะที่มีการสำรวจว่าควรให้สำนักงานเขตเป็นหน่วยดำเนินการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **