ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาระบบงานและโครงสร้างสำนักงานเขต : 03000000-2457

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.นฤมล ไวว่อง โทร. 1460

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดวิสัยทัศน์ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี “กรุงเทพฯ จะเป็นมหานครแห่งเอเชีย” ขณะเดียวกันผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้วางเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง สามารถตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชนในปัจจุบันและอนาคตได้ ประกอบกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ตามมาตรา 3/1 ต้องการให้ส่วนราชการมีการทบทวนโครงสร้าง ภารกิจเพื่อให้มีขนาดกำลังคนที่เหมาะสม และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่กำหนดแนวทางการทดแทนอัตราว่างงานการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น เพื่อลดการบรรจุข้าราชการทดแทนอัตราว่าง โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557-2561) ดังนั้นสำนักงาน ก.ก. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการจัดระบบราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบงานและโครงสร้างสำนักงานเขต เพื่อทบทวนและออกแบบโครงสร้างและระบบงานสำนักงานเขตให้สอดคล้องเหมาะสมกับภารกิจและนโยบายภาครัฐ สอดคล้องกับบริบทการบริหารมหานครและนครหลวงในอนาคต สอดคล้องกับแนวคิดการกระจายอำนาจในการจัดบริการสาธารณะในระดับพื้นที่ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคส่วนอื่นมาร่วมดำเนินการ ซึ่งจะส่งผลให้การออกแบบระบบงานและโครงสร้างของกรุงเทพมหานครมีความถูกต้อง ตรงตามบริบทและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

03060400/03060400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนระบบงานและโครงสร้างสำนักงานเขตในปัจจุบัน 2.ออกแบบระบบงานและโครงสร้างสำนักงานเขตให้สอดคล้องเหมาะสมกับภารกิจที่ดำเนินการ และแนวคิดการกระจายอำนาจในการจัดบริการสาธารณะในระดับพื้นที่

เป้าหมายของโครงการ

1. วิเคราะห์ และออกแบบระบบงานและโครงสร้างสำนักงานเขต โดยดำเนินการร่วมกับที่ปรึกษา จำนวน 5 ราย 2. จัดประชุมและสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จำนวน 30 ครั้ง เกี่ยวกับการพัฒนาระบบงาน และโครงสร้างสำนักงานเขต เพื่อรับฟังความคิดเห็น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 900 คน ประกอบด้วย 1) กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 900 คน ได้แก่ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญประเภทบริหาร ระดับสูงและระดับต้น ประเภทอำนวยการ ระดับสูงและระดับต้น ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ และประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน และระดับอาวุโส สังกัดสำนัก สำนักงาน ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขต จำนวน 900 คน โดยประชุมจำนวน 30 ครั้ง ครั้งละ 30 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
มิติที่ ๕.๓ - การกระจายอำนาจสู่ประชาชน
เป้าหมายที่ ๕.๓.๑ ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่ต้องทำเท่าที่จำเป็นและให้อำานาจในการกำหนดนโ%
เป้าประสงค์ที่ ๕.๓.๑.๒ เพิ่มอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการท?ากิจการสาธารณ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-17)

100.00

17/06/2563 : ดำเนินโครงกาารแล้วเสร็จตามตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้ไม่สามารถขอรับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาของโครงการได้ ประกอบกับสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีประกาศเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบรายการที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด และได้รับจัดสรรงบกลาง รายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ณ วันที่ 22 เมษายน 2563 ให้ระงับการก่อหนี้และจัดทำหนังสือยกเลิกเงินประจำงวดหรือส่งคืนงบกลาง ซึ่งกองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานครได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังไม่คลี่คลาย อีกทั้งระยะเวลาการดำเนินการล่วงเลยมาพอสมควร อาจทำให้การจ้างที่ปรึกษาไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ต้องใช้ไป จึงดำเนินการส่งคืนงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงาน และโครงสร้างสำนักงานเขต เป็นเงิน 1,918,000.- บาท ตามหนังสือสำนักงาน ก.ก.ที่ กท 0301/865 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 2. การดำเนินตัวชี้วัดร้อยละ 100 ของภารกิจที่ได้รับการสำรวจและกำหนดให้ดำเนินการโดยสำนักงานเขต มีผลสำเร็จร้อยละ 100 โดยกองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานครได้สำรวจความคิดเห็นจากสำนักงานเขตทั้ง 10 ฝ่าย ตามโครงการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบงานของสำนักงานเขต เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีการประชุมร่วมกับหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ของสำนักงานเขตเกี่ยวกับภารกิจที่สำนักสมควรกระจายอำนาจ หรือมอบอำนาจให้สำนักงานเขตดำเนินการแทน ซึ่งพบภารกิจที่สำนักสมควรกระจายอำนาจฯ จำนวน 8 ภารกิจ ซึ่งกองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร และกองอัตรากำลังได้พิจารณาภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขต ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2549 และมติคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง 3 ปีของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ในการประชุม ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 เพื่อแบ่งความรับผิดชอบระหว่างสำนัก และสำนักงานเขต พบว่าภารกิจ จำนวน 8 ภารกิจ เป็นภารกิจที่กำหนดไว้ตามอำนาจหน้าที่ของสำนัก และสำนักงานเขต ดังนั้น เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าจึงได้มีการพิจารณาการแบ่งหน้าที่ระหว่างสำนัก กับสำนักงานเขตทั้งหมดให้ชัดเจน จำนวนทั้งสิ้น 35 ภารกิจ และได้นำกรอบแนวทางการกำหนดภารกิจและแบ่งอำนาจหน้าที่ระหว่างสำนัก และสำนักงานเขต เสนอ อ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ในการประชุม ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 และได้มีมติเห็นชอบการแบ่งภารกิจอำนาจหน้าที่ระหว่างสำนัก และสำนักงานเขต จำนวน 35 ภารกิจ 3. ตัวชี้วัดมีแผนพัฒนาระบบงานและโครงสร้างสำนักงานเขตที่มาจากการกำหนดร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 มีผลสำเร็จร้อยละ 100 โดยหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาระบบงาน และโครงสร้างสำนักงานเขต เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 ตามหนังสือกองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0303/915 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 4.รายงานผลการดำเนินโครงการให้หัวหน้าสำนักงาน ก.ก.ทราบ ตามหนังสือกองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0301/1041 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-18)

60.00

18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ได้ส่งคืนงบประมาณในการดำเนินโครงการตามที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีประกาศให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด และได้รับจัดสรร งบกลาง รายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ณ วันที่ 22 เมษายน 2563 ให้ระงับการก่อหนี้ และจัดทำหนังสือยกเลิกเงินประจำงวดหรือส่งคืนงบกลางไปยัง สำนักงบประมาณฯ จึงต้องส่งคืนงบประมาณของโครงการในครั้งแรกเป็นเงิน 1,318,000 บาท ตามหนังสือสำนักงาน ก.ก.ที่ กท 0301/751 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 คงไว้แต่งบประมาณในการจ้างที่ปรึกษา เป็นเงิน 600,000 บาท ต่อมาได้มีการส่งคืนงบประมาณที่เหลือจำนวน 600,000 บาท ตามหนังสือกองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0303/828 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 ไปยังกองบริหารทั่วไปสำนักงาน ก.ก. เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ยังไม่คลี่คลาย และที่ปรึกษาบางท่านอยู่ระหว่างการกักตัว อีกทั้งระยะเวลาการดำเนินการล่วงเลยมาพอสมควร อาจจะทำให้การจ้างที่ปรึกษาไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ต้องจ่ายไป ส่งผลให้ต้องดำเนินโครงการโดยไม่ใช้งบประมาณ 2. อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลของสำนักการระบายน้ำเพิ่มเติมร่วมกับกองอัตรากำลัง เพื่อแบ่งอำนาจหน้าที่ และกำหนดภารกิจที่จะกระจายให้สำนักงานเขต รวมถึงระบบงานและโครงสร้างสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ที่ปรึกษาของโครงการมีภารกิจจำนวนมาก ประกอบการสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ส่งผลให้ไม่ได้รับการนัดหมายการให้คำปรึกษาจากที่ปรึกษาของโครงการ จนในที่สุดต้องคืนงบประมาณในการดำเนินโครงการ โดยต้องดำเนินโครงการต่อโดยไม่ใช้งบประมาณ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-15)

50.00

15/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำภารกิจด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานของ 4 สำนัก ได้แก่ สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง และสำนักการจราจรและขนส่ง มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกระจายอำนาจให้สำนักงานเขตดำเนินการ และกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบงาน และโครงสร้างสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากที่ปรึกษามีภารกิจจำนวนมาก ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลต่อการนัดพบที่ปรึกษา ทำให้ยังไม่ได้รับการนัดพบที่ปรึกษาของโครงการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-18)

40.00

2020-3-18 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำภารกิจของสำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการระบายน้ำ และสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เพื่อกระจายภารกิจให้สำนักงานเขตดำเนินการตามที่ได้รับการสำรวจจาก อ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับระบบราชการและค่าตอบแทน และจะนำข้อมูลดังกล่าว ปรึกษากับที่ปรึกษาของโครงการ เพื่อวิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบงาน และโครงสร้างสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-19)

30.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เสนอขออนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบงานและโครงสร้างสำนักงานเขต จำนวน 5 ราย เพื่อขอความเห็นชอบจากปลัดกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือสำนักงาน ก.ก. ที่ กท 0303/216 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 2. นำกรอบแนวทางการกำหนดภารกิจและแบ่งอำนาจหน้าที่ระหว่างสำนัก และสำนักงานเขต เสนอ อ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับระบบราชการและค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โดย อ.ก.ก.ฯ ให้ข้อสังเกตว่าควรมีการทดลองกระจายบางภารกิจให้สำนักงานเขตนำร่องดำเนินการก่อน และจะนำเสนอ ก.ก. พิจารณาต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-20)

10.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดต่อกับที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินผลการดำเนินการในปัจจุบัน โดยนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานเขต เสนอ อ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 และจะนำเสนอ อ.ก.ก.ระบบฯ และเสนอ ก.ก.พิจารณาต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-19)

5.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการหาที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินผลการดำเนินการในปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-11-19)

3.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุม้ติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-10-19)

1.00

19/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินการในปัจจุบัน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 2
:เทียบเคียงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร รวมทั้งจัดประชุมและสนทนากลุ่ม
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:วิเคราะห์และกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบงานและโครงสร้างสำนักงานเขต โดยดำเนินการร่วมกับที่ปรึกษาที่ดำเนินการจ้าง
:40%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:ทำข้อเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงาน และโครงสร้างสำนักงานเขตรวมทั้งร่างระเบียบ/หลักเกณฑ์/แนวทางที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 5
:จัดประชุมคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบงานและโครงสร้างสำนักงานเขต และแก้ไขข้อมูลตามผลการพิจารณาของที่ประชุม
:20%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 6
:เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครพิจารณาเห็นชอบ และนำไปปฏิบัติ
:5%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 7
:ติดตามประเมินผล และรายงานผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 03000000-2457

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 03000000-2457

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0300-0760

ตัวชี้วัด : ร้อยละของบริการสาธารณะที่มีการสำรวจว่าควรให้ สำนักงานเขตเป็นหน่วยดำเนินการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **