รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล : 0300-0762

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 90.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100.0000
100 / 100
2
40.00
100.0000
100 / 100
3
90.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอน (ตุลาคม - ธันวาคม) ดังนี้ 1. จัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงาน ก.ก. 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 และประชุมคณะทำงาน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 3. คัดเลือก "ข้อมูลการพ้นราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานคร" เป็นข้อมูลที่จะพัฒนาเป็นฐานข้อมูลของสำนักงาน ก.ก. 4. กำหนดจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงาน ก.ก. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงาน ก.ก.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. คณะทำงาน ฯ ดำเนินการทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันของสำนักงาน ก.ก. ตามบัญชีตัวชี้วัดระดับเมืองที่เกี่ยวข้องในแบบ สยป. 4.1 (1) แบบทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและลำดับความสำคัญภารกิจของหน่วยงาน และจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานในแบบ สยป. 4.1 (3) แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานแล้ว 2. ดำเนินการส่งแบบ สยป. 4.1 (1) แบบทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและลำดับความสำคัญภารกิจของหน่วยงาน และแบบ สยป. 4.1 (3) แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงาน ก.ก. และนำเข้าสู่ระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ของ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ดังนี้ - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร ปี 2562 - จำนวนสำนวนการดำเนินการทางวินัยและดำเนินการลงโทษ แยกตามกรณี ประจำปีงบประมาณ 2562 (เป็นข้อมูลเชิงสถิติ) - ผลการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2562 และผลการสำรวจความพึงพอใจของข้าราชการกรุงเทพมหานครที่มีต่อโครงการฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2562 - ผลการสำรวจปัจจัยที่มีผลกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และผลการสำรวจความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประจำปี 2562 2. ดำเนินการพัฒนาตารางฐานข้อมูลผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.ก. แบบมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2563 และนำเข้าสู่ระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 3. ดำเนินการรวบรวมผลการดำเนินการส่งข้อมูลประกอบตัวชี้วัดฯ และส่งเอกสารหน้าแรกของข้อมูลประกอบตัวชี้วัดเมืองให้ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 โดยมีความก้าวหน้าฯ ถึงเดือนมิถุนายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 90

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และได้มีการรวบรวมเก็บไว้ในรูปแบบต่างๆ ในสื่อต่างๆ ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล (Data file) เดียวกันหรือแยกเก็บหลายๆ แฟ้มข้อมูล (Data file) ความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล หมายถึง การจัดการฐานข้อมูล (Database) โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

คะแนนรวม = ขั้นตอนที่1+ขั้นตอนที่2+ขั้นตอนที่3+ขั้นตอนที่4+ขั้นตอนที่5 เมื่อได้คะแนนรวมแล้ว จึงนำผลที่ได้มาเทียบหาระดับคะแนนที่ได้รับของ ตัวชี้วัดที่4.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลที่หน่วยงานได้รับมาเทียบระดับคะแนนที่จะได้รับตามช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ วิธีคำนวณในการปรับช่วงคะแนน : 1.นำค่าคะแนนร้อยละความสำเร็จของแผนฯ ในหน่วยงานที่เป็นหลักสิบมาเทียบช่วงของเกณฑ์การให้คะแนนภาพรวม 2.นำค่าคะแนนร้อยละความสำเร็จของแผนฯ ในหน่วยงานที่เป็นหลักหน่วยมาหารด้วย 20 (ช่วงห่างในการปรับเกณฑ์การให้คะแนน) 3.นำค่าคะแนนที่ได้ตามข้อ 1 และ ข้อ 2 มารวมกัน เป็นระดับคะแนนที่ได้ของหน่วยงาน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1.แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานตามรูปแบบที่ สยป.กำหนด 2.การนำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลของหน่วยงาน 3.การรายงานผลการดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล 3.1 มีการกำหนดโครการ/กิจกรรมรอบรับการดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามขั้นตอนของโครงการ/กิจกรรมที่กำหนด 3.2 รายงานผลตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล 3.3 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๓ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด