รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

มีการศึกษาและยกร่างกฎ ก.ก. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ..... : 0300-0763

ค่าเป้าหมาย จำนวน (ฉบับ) : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ จำนวน (ฉบับ) : 1.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน (ฉบับ))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
1.00
100.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างยกร่างกฎ ก.ก. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. .....

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอต่อ อ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- อยู่ระหว่างขั้นตอนรอนำเข้า อ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ประเมินผลรายงานผู้บริหารทราบผลการดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2554 โดยมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาใช้บังคับกับ การบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครโดยอนุโลม มีผลให้กรุงเทพมหานครนำกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 และ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งไม่มีความคล่องตัวในการนำมาใช้บังคับ และมิได้กำหนดระยะเวลาในขั้นตอนการสอบข้อเท็จจริง และการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุไว้ ทำให้กระบวนการสอบสวนและลงโทษอาจเกิดความล่าช้า และไม่มีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องศึกษา ทบทวน และยกร่าง กฎ ก.ก. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ..... เพื่อนำมาใช้บังคับกับข้าราชการกรุงเทพมหานครต่อไป

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เห็นชอบให้นำเสนอร่าง กฎ ก.ก. ต่อ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ข้อกฎหมายว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:มิติที่ ๕.๔ - การเมืองสีขาว
:เป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร%
:เป้าประสงค์ที่ ๕.๔.๑.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานและผู้ด?ารงต?าแหน่งทางการเมือง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด