ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมศึกษาและยกร่างกฎ ก.ก. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ..... : 03000000-2458

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวรุโนทัย เสืออิ่ม โทร 1146

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2554 โดยมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาใช้บังคับกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครโดยอนุโลม มีผลให้กรุงเทพมหานครนำกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 และ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งไม่มีความคล่องตัวในการนำมาใช้บังคับ และ มิได้กำหนดระยะเวลาในขั้นตอนการสอบข้อเท็จจริง และการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุไว้ ทำให้กระบวนการสอบสวนและลงโทษอาจเกิดความล่าช้า และไม่มีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องศึกษา ทบทวน และยกร่าง กฎ ก.ก. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ..... เพื่อนำมาใช้บังคับกับข้าราชการกรุงเทพมหานครต่อไป

03040500/03040500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อศึกษา และทบทวนข้อกฎหมายว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อให้มีร่าง กฎ ก.ก. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ..... 3. เพื่อให้มีกรอบระยะเวลาในการสอบสวนและลงโทษที่ชัดเจน กระบวนการสอบสวนและลงโทษ มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

ศึกษาและยกร่าง กฎ ก.ก. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. .....

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
มิติที่ ๕.๔ - การเมืองสีขาว
เป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร%
เป้าประสงค์ที่ ๕.๔.๑.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานและผู้ด?ารงต?าแหน่งทางการเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-15)

100.00

15/09/2563 : ประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินโครงการนำเรียนให้ผู้บริหารทราบเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-28)

95.00

28/08/2563 : ได้เสนอร่าง กฎ ก.ก. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ..... ให้อ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-14)

60.00

14/08/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอเสนอที่ประชุม อ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ ครั้งที่ 7/2563 ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เพื่อพิจารณา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-24)

60.00

24/07/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอเสนอที่ประชุม อ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ ครั้งที่ 7/2563 ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เพื่อพิจารณา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-30)

60.00

30/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอนำเข้า อ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-17)

60.00

17/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอนำเข้า อ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-20)

60.00

20/05/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอนำเข้า อ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-16)

55.00

16/04/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอนำเข้า อ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-10)

50.00

10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอต่อ อ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-17)

45.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างหัวหน้ากลุ่มงานนิติการตรวจร่าง กฎ ก.ก. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ..... เพื่อเสนอหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.พิจารณา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-23)

40.00

23/1/2563 : ยกร่างกฎ ก.ก. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ..... และเสนอ หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม สำนักงาน ก.ก. พิจารณา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-19)

35.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนยกร่างกฎ ก.ก. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ..... โดยกำหนดระยะเวลาในขั้นตอนการสอบข้อเท็จจริง และการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุ เพื่อให้กระบวนการสอบสวนและลงโทษมีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-27)

30.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษากฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 และ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-21)

10.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษา และทบทวนข้อกฎหมายว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ศึกษาและ ยกร่างกฎ ก.ก. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. .....
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เสนอ หัวหน้าสำนักงาน ก.ก.พิจารณา
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 3
:เสนอ อ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการพิจารณา
:40%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 4
:ประเมินผล การดำเนินงานกิจกรรมและรายงานผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 03000000-2458

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 03000000-2458

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0300-0763

ตัวชี้วัด : มีการศึกษาและยกร่างกฎ ก.ก. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. .....

ค่าเป้าหมาย จำนวน (ฉบับ) : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ จำนวน (ฉบับ) : 1.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน (ฉบับ))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **