รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี : 0300-0767

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษากรอบตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องจากได้กรอบตัวชี้วัดฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้ตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 4 แล้ว 1 ตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี หมายถึง ผู้เข้าร่วมประชุมที่ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (เกณฑ์คือ ผลคะแนนทดสอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (เกณฑ์คือ ผลคะแนนทดสอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) หารด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่ส่งแบบทดสอบคืนทั้งหมด คูณด้วย 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด