ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 03000000-2449

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

5.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 5.00

นายกิตติศักดิ์ คงทรัพย์ โทร. 1459

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันระบบราชการไทยได้เน้นการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยหน่วยงานของรัฐต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน มีระบบการประเมินผลงานที่อาศัยตัวชี้วัดเป็นตัวสะท้อนผลงานอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวเช่นกัน และเพื่อเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงาน ก.ก. ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานได้ดียิ่งขึ้น จึงเห็นควรให้มีการจัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

03060300/03060300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 341 คน ประกอบด้วย 1. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ – ระดับชำนาญการพิเศษ และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน – ระดับอาวุโส รวมจำนวน 304 คน 2. ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิทยากร และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 37 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-02-19)

5.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อกำหนดกรอบตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2020-01-21)

4.00

21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-12-19)

3.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษากรอบการประเมินตามตัวชี้วัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-11-20)

2.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษากรอบการประเมินตามตัวชี้วัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-10-16)

1.00

16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นวิทยากร และจัดหาสถานที่ในการจัดประชุม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำเอกสารประกอบการประชุม และจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติเงินยืม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ เพื่อจัดทำแบบทดสอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการจัดประชุม
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:รายงานผลการจัดประชุมเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 03000000-2449

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 03000000-2449

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0300-0767

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **