ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 03000000-2449

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายกิตติศักดิ์ คงทรัพย์ โทร. 1459

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันระบบราชการไทยได้เน้นการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยหน่วยงานของรัฐต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน มีระบบการประเมินผลงานที่อาศัยตัวชี้วัดเป็นตัวสะท้อนผลงานอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวเช่นกัน และเพื่อเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงาน ก.ก. ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานได้ดียิ่งขึ้น จึงเห็นควรให้มีการจัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

03060300/03060300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 341 คน ประกอบด้วย 1. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ – ระดับชำนาญการพิเศษ และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน – ระดับอาวุโส รวมจำนวน 304 คน 2. ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิทยากร และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 37 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : ได้จัดทำคลิปวีโอการชี้แจงหลักเกณฑ์ฯ และคู่มือการประเมินผลฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้ง 5 องค์ประกอบ โดยได้มีการจัดทำแบบทดสอบความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-09-15)

50.00

15/09/2563 : คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ 12 ในวันที่ 9 กันยายน 2563 เพื่อเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งกองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานครได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากการชี้แจงในห้องประชุม เป็นการเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ พร้อมทั้งคู่มือการประเมินผลฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีจะมีการบันทึกวิดีโอในแต่ละองค์ประกอบและภาพรวมของการประเเมินผลฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 แบ่งออกเป็น 7 วีดีโอคลิป ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 วิดีโอคลิป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-08-17)

30.00

17/08/2563 : อยู่ระหว่างการบันทึกคลิปวีดีโอเพื่อเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการถ่ายทอดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-07-20)

20.00

20/07/2563 : ประชุมคณะกรรมการประเมินผลฯ เพื่อกำหนดตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 และอยู่ระหว่างขั้นตอนการบันทึกวีดีโอในแต่ละองค์ประกอบ เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงาน/ส่วนราชการฯ รับทราบในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-06-17)

15.00

17/06/2563 : ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เพื่อกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-21)

10.00

21/05/2563 : ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เพื่อกำหนดตัวชี้วัดที่จะใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-04-16)

8.00

16/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์การปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อแจ้งแนวทางการอุทธรณ์ผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 21 เมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-03-18)

7.00

18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2562 ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 เพื่อกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดในแต่ละองค์ประกอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-02-19)

5.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อกำหนดกรอบตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2020-01-21)

4.00

21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-12-19)

3.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษากรอบการประเมินตามตัวชี้วัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-11-20)

2.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษากรอบการประเมินตามตัวชี้วัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-10-16)

1.00

16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นวิทยากร และจัดหาสถานที่ในการจัดประชุม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำเอกสารประกอบการประชุม และจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติเงินยืม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ เพื่อจัดทำแบบทดสอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการจัดประชุม
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:รายงานผลการจัดประชุมเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 03000000-2449

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 03000000-2449

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0300-0767

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **