รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญครบทุกตำแหน่งที่เปิดสอบแข่งขัน : 0300-0772

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
100.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กองสรรหาบุคคลได้ประชุมพิจารณาตำแหน่งที่จะเปิดสอบแข่งขันฯ เรียบร้อยแล้ว และจะพิจารณาหลักสูตรการสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2563 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. กองสรรหาบุคคลได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 2. จัดทำระบบรับสมัครสอบแข่งขันทางอินเทอร์เน็ตแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย โดยสำนักงาน ก.ก. ได้มีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 3. สำนักงาน ก.ก. ได้มีประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 4. สำนักงาน ก.ก. ได้มีประกาศ เรื่อง ชะลอการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 เพื่อชะลอการดำเนินการจัดสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2563 จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พ้นไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- สำนักงาน ก.ก. ขอชะลอการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563 เนื่องจากประเทศไทยได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR เพิ่มเติม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการดำเนินการจัดสอบแข่งขันให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ได้ผู้รับจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาและจัดทำร่างประกาศวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ซึ่งกำหนดสอบข้อเขียน ในวันที่ 25 ตุลาคม 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญครบทุกตำแหน่ง พิจารณาจากจำนวนตำแหน่งที่เปิดสอบแข่งขัน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนตำแหน่งที่มีผู้สอบแข่งขันได้ คูณด้วย 100 และหารด้วยจำนวนตำแหน่งที่เปิดสอบแข่งขันทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เก็บข้อมูลจาก ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2562

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด