ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ : 03000000-2467

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร : (2563)

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นายบุญลือ โตนดงาน 1157

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงาน ก.ก. มีหน้าที่ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ประกอบกับมติ ก.ก. ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ในการดำเนินการดังกล่าว จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันฯ ในอัตราว่างที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถสรรหาและเลือกสรรผู้ที่มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่เข้ามารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครมีบุคลากรปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม สามารถขับเคลื่อนภารกิจของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

03050000/03050000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้สามารถสรรหาคนดี คนเก่งที่มีความรู้ความสามารถตามหลักสมรรถนะมารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 2. เพื่อให้การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระบบคุณธรรม 3. เพื่อให้หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครมีข้าราชการทดแทนตำแหน่งที่ว่างเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยเป็นการสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และการสอบแข่งขันเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และเพื่อวัดภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ที่ว่างจำนวน 49 ตำแหน่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-10-22)

30.00

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2020-09-29)

29.00

29/09/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างประกาศวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ซึ่งกำหนดการสอบข้อเขียน ในวันที่ 25 ตุลาคม 2563 หมายเหตุ: กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี แบบไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 27,112,283 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2020-09-14)

28.00

14/09/2563 : ได้ผู้รับจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา ตามหนังสือกองสรรหาบุคคล ที่ กท 0302/873 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2020-08-17)

26.00

17/08/2563 : ขณะนี้ อยู่ระหว่างการหาผู้รับจ้างในการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-07-20)

25.00

20/07/2563 : ขณะนี้ อยู่ระหว่างการสืบราคากลางเพื่อหาผู้รับจ้างในการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-06-17)

22.00

17/06/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากประเทศไทยได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำนักงาน ก.ก. จึงต้องชะลอการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563 โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้สนใจพึงรับจ้างเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบแข่งขันฯ เสนอราคากลางใหม่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการดำเนินการจัดสอบแข่งขันให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้เหมาะสมกับสถานการณ์

** ปัญหาของโครงการ :การชะลอการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563 อาจส่งผลกระทบทำให้ได้ข้าราชการมาดำรงตำแหน่งทดแทนตำแหน่งว่างช้าลง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-05-19)

20.00

ขอชะลอโครงการ เนื่องจากประเทศไทยได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำนักงาน ก.ก. จึงต้องชะลอการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :การชะลอการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563 อาจส่งผลกระทบทำให้ได้ข้าราชการมาดำรงตำแหน่งทดแทนตำแหน่งว่างช้าลง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-04-20)

20.00

20/04/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากประเทศไทยได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :การชะลอการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563 อาจส่งผลกระทบทำให้ได้ข้าราชการมาดำรงตำแหน่งทดแทนตำแหน่งว่างช้าลง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-04-01)

20.00

1/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากประเทศไทยได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ได้กำหนดมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด การควบคุมและการจำกัดวงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยให้งดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกอบกับได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และมีการออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงาน ก.ก. จึงได้มีหนังสือ ที่ กท 0302/576 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรื่อง การชะลอการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร นำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบ เกี่ยวกับการชะลอการดำเนินการสอบแข่งขันดังกล่าว และได้จัดทำประกาศ เรื่อง ชะลอการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 เพื่อชะลอการดำเนินการจัดสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2563 จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พ้นไป

** ปัญหาของโครงการ : เนื่องจากประเทศไทยได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำนักงาน ก.ก. จึงต้องชะลอการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งอาจส่งผลกระทบทำให้ได้ข้าราชการมาดำรงตำแหน่งทดแทนตำแหน่งว่างช้าลง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-03-18)

20.00

18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2020-02-20)

18.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ (กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-20)

10.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำระบบรับสมัครสอบแข่งขันทางอินเทอร์เน็ต/ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2019-12-17)

4.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการสอบแข่งขันฯ/ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-11-18)

3.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการสอบแข่งขันฯ/ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-25)

2.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการสอบแข่งขันฯ/ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการสอบแข่งขันฯ/ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-08
สิ้นสุด :2019-11-08
ขั้นตอน 2
:จัดทำระบบรับสมัครสอบแข่งขันทางอินเทอร์เน็ต/ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-08
สิ้นสุด :2019-11-08
ขั้นตอน 3
:ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-08
สิ้นสุด :2019-11-08
ขั้นตอน 4
:ประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
:10%
เริ่มต้น :2019-11-08
สิ้นสุด :2019-11-08
ขั้นตอน 5
:สอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
:20%
เริ่มต้น :2019-11-08
สิ้นสุด :2019-11-08
ขั้นตอน 6
:ประกาศผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
:5%
เริ่มต้น :2019-11-08
สิ้นสุด :2019-11-08
ขั้นตอน 7
:ทดสอบความพร้อมในการปฏิบัติงานฯ/ทดสอบปฏิบัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-08
สิ้นสุด :2019-11-08
ขั้นตอน 8
:ประกาศผลการทดสอบความพร้อมในการปฏิบัติงานฯ/ทดสอบปฏิบัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-08
สิ้นสุด :2019-11-08
ขั้นตอน 9
:รับหลักฐาน ตรวจสอบคุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา และหนังสือรับรองผลผู้สอบผ่านภาค ก ของสำนักงาน ก.พ.
:10%
เริ่มต้น :2019-11-08
สิ้นสุด :2019-11-08
ขั้นตอน 10
:ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
:5%
เริ่มต้น :2019-11-08
สิ้นสุด :2019-11-08
ขั้นตอน 11
:สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
:10%
เริ่มต้น :2019-11-08
สิ้นสุด :2019-11-08
ขั้นตอน 12
:ประกาศผลการสอบแข่งขัน
:5%
เริ่มต้น :2019-11-08
สิ้นสุด :2019-11-08

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 03000000-2467

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 03000000-2467

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0300-0772

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญครบทุกตำแหน่งที่เปิดสอบแข่งขัน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **