รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จในการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักพัฒนาสังคม : 0300-0773

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
100.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ศึกษาข้อมูลและให้สำนักพัฒนาสังคมยืนยันกลุ่มวิชาและคุณวุฒิที่จะเปิดสอบแข่งขันฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทำประกาศรับสมัครสอบฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดทำหนังสือเสนอขอชะลอการดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักพัฒนาสังคม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ยกเลิกการดำเนินโครงการฯ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ก. ที่ กท 0302/576 ลว. 24 มีนาคม 2563 เรื่อง การชะลอการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ข้อพิจารณาและเสนอแนะ ชะลอการเปิดรับสัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักพัฒนาสังคม จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ้นไป และหนังสือกองสรรหาบุคคล ที่ กท 0302/372 ลว. 9 เมษายน 2563 เรื่อง การชะลอโครงการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1/2563 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 และมติที่ประชุมผู้บริหารสำนักงาน ก.ก. เห็นควรชะลอการดำเนินการโครงการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักพัฒนาสังคม ซึ่งเป็นโครงการที่ยังไม่ก่อนหนี้ผู้กพันและขอคืนเงินงบประมาณ จำนวน 2,831,200 บาทให้กับกรุงเทพมหานครต่อไป จึงยกเลิกการดำเนินการโครงการดังกล่าว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จในการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักพัฒนาสังคม พิจารณาจากจำนวนตำแหน่งที่เปิดสอบแข่งขัน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

สาขาวิชาที่จัดสอบแข่งขัน x 100 / สาขาวิชาที่ได้รับแจ้งตำแหน่งว่าง

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เก็บข้อมูลโดยดูจากประกาศผลการสอบแข่งขันฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด