ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการสอบแข่งขันพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักพัฒนาสังคม : 03000000-2466

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวกัญญปภา คงประเสริฐ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักพัฒนาสังคมเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการดำเนินการส่งเสริมอาชีพ มีโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จำนวน 10 แห่ง จำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่เหมาะสมและเพียงพอกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย สำนักงาน ก.ก. มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกหรือคัดเลื่อกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ดังนั้นเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการโครงการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักพัฒนาสังคม

03050000/03050000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีเจตคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อวิชาชีพครู เข้ามารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 2. เพื่อให้การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระบบคุณธรรม 3. เพื่อให้อัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักพัฒนาสังคม เพียงพอต่อภารกิจการส่งเสริมอาชีพของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักพัฒนาสังคม โดยเป็นการสอบ ภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพครู จำนวน 8 กลุ่มวิชา หรือตามที่สำนักพัฒนาสังคมแจ้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-17)

10.00

17/04/2563 : ยกเลิกการดำเนินโครงการฯ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ก. ที่ กท 0302/576 ลว. 24 มีนาคม 2563 เรื่อง การชะลอการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ข้อพิจารณาและเสนอแนะ ชะลอการเปิดรับสัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักพัฒนาสังคม จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ้นไป และหนังสือกองสรรหาบุคคล ที่ กท 0302/372 ลว. 9 เมษายน 2563 เรื่อง การชะลอโครงการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1/2563 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 และมติที่ประชุมผู้บริหารสำนักงาน ก.ก. เห็นควรชะลอการดำเนินการโครงการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักพัฒนาสังคม ซึ่งเป็นโครงการที่ยังไม่ก่อนหนี้ผู้กพันและขอคืนเงินงบประมาณ จำนวน 2,831,200 บาทให้กับกรุงเทพมหานครต่อไป จึงยกเลิกการดำเนินการโครงการดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :การดำเนินการจัดสอบแข่งขันฯ อาจเป็นที่มาให้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกัน ควบคุม และการจำกัดวงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และข้อสั่งการของปลัดกรุงเทพมหานคร รวมถึงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตประชาชน และผู้สมัครสอบแข่งขันฯ จึงยกเลิกการดำเนินการโครงการสอบแข่งขันฯ

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-19)

10.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดทำหนังสือขอชะลอการดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักพัฒนาสังคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-02-20)

8.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักพัฒนาสังคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2020-01-20)

6.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-17)

5.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือเพื่อให้สำนักพัฒนาสังคมยืนยันกลุ่มวิชาและคุณวุฒิที่ต้องการเปิดสอบแข่งขันฯ เพื่อจัดทำประกาศรับสมัครสอบฯ

** ปัญหาของโครงการ :รอสำนักพัฒนาสังคมแจ้งคุณวุฒิและสาขาวิชาที่จะเปิดสอบ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2019-11-18)

4.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ศึกษาข้อมูล เพื่อจัดทำประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ 2. พิจารณากำหนดกลุ่มวิชาและคุณวุฒิที่ใช้ในการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักพัฒนาสังคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-25)

2.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเตรียมการรับสมัครสอบแข่งขัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการรับสมัครสอบแข่งขัน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:รับสมัครสอบแข่งขัน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สอบข้อเขียนภาคความรอบรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครูและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ทดสอบปฏิบัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ประกาศผลการสอบข้อเขียน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:รับหลักฐาน ตรวจสอบคุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:ประกาศผลการสอบแข่งขัน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 03000000-2466

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 03000000-2466

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0300-0773

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักพัฒนาสังคม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **