รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสำเร็จในการจัดทำรายงานผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำทุจริตต่อหน้าที่ราชการของข้าราชการ กรุงเทพมหานคร : 0300-0776

ค่าเป้าหมาย จำนวน (ฉบับ) : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ จำนวน (ฉบับ) : 1.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน (ฉบับ))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
1.00
100.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ กระทำทุจริตต่อหน้าที่ราชการของข้าราชการ กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อ การกระทำทุจริตต่อหน้าที่ราชการของข้าราชการ กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำทุจริตต่อหน้าที่ราชการของข้าราชการ กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ให้ความเห็นชอบแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จในการจัดทำรายงานผลการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำทุจริตต่อหน้าที่ราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

รายงานผลการศึกษาต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยซึ่งเป็นสาเหตุที่อาจทำให้เกิดโอกาสหรือความเสี่ยงในการกระทำทุจริตต่อหน้าที่ราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานคร

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษา วิเคราะห์ โดยกำหนดวิธีการจัดเก็บข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:มิติที่ ๕.๔ - การเมืองสีขาว
:เป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร%
:เป้าประสงค์ที่ ๕.๔.๑.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานและผู้ด?ารงต?าแหน่งทางการเมือง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด