ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำทุจริตต่อหน้าที่ ราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานคร : 03000000-2468

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายธเนศ โหงวสกุล โทร.1177

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘ โดยกลุ่มงานเสริมสร้างจริยธรรม ส่วนวินัยและเสริมสร้างจริยธรรมกองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม สำนักงาน ก.ก.ซึ่งเป็นส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อกำหนดและพัฒนามาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการรับข้อร้องเรียน การประสานความร่วมมือและการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบแก่หน่วยงานและส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร ได้ให้ความสำคัญในการยับยั้งหรือลดการกระทำที่อาจเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้นั้น จำเป็นที่จะต้องทำการศึกษา วิเคราะห์ และจำแนกประเภทปัจจัยซึ่งเป็นสาเหตุที่อาจทำให้เกิดโอกาสหรือความเสี่ยงในการกระทำทุจริตต่อหน้าที่ราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานครได้ง่าย เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทาง/มาตรการ/เครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครมากขึ้นในระยะยาวต่อไป

03040400/03040400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำทุจริตต่อหน้าที่ราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำทุจริตต่อหน้าที่ของข้าราชการกรุงเทพมหานครนำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทาง/มาตรการ/เครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
มิติที่ ๕.๔ - การเมืองสีขาว
เป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร%
เป้าประสงค์ที่ ๕.๔.๑.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานและผู้ด?ารงต?าแหน่งทางการเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

24/09/2563 : กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรมได้ดำเนินการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำทุจริตต่อหน้าที่ของข้าราชการกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว และหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. พิจารณาเห็นชอบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-09-16)

90.00

16/09/2563 : อยู่ระหว่างปรับแก้รายละเอียดผลการศึกษาและนำเสนอหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เพื่อให้ความเห็นชอบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-21)

80.00

21/08/2563 : สรุปรายงานและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-22)

70.00

อยู่ระหว่างสรุปรายงานและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-18)

50.00

18/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมคำถามเพื่อสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-18)

50.00

18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมคำถามเพื่อสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-22)

45.00

22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการสัมภาษณ์บุคคล

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-19)

40.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำทุจริตต่อหน้าที่ราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-24)

35.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาและรวบรวมข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำทุจริตต่อหน้าที่ราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-04)

35.00

4/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำทุจริตต่อหน้าที่ราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-24)

35.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำทุจริตต่อหน้าที่ราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-20)

35.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำทุจริตต่อหน้าที่ราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-27)

30.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดรายละเอียด ขอบเขตและกลุ่มเป้าหมายการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-24)

20.00

24/10/2562 : กำหนดรายละเอียดขอบเขตและกลุ่มเป้าหมายการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดรายละเอียดขอบเขตและกลุ่มเป้าหมายการศึกษา
:0%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการศึกษา
:0%
เริ่มต้น :2019-12-16
สิ้นสุด :2019-12-16
ขั้นตอน 3
:จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
:0%
เริ่มต้น :2020-05-15
สิ้นสุด :2020-05-15
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานและประเมิน ผลการดำเนินกิจกรรม
:0%
เริ่มต้น :2020-07-15
สิ้นสุด :2020-07-15

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 03000000-2468

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 03000000-2468

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0300-0776

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการจัดทำรายงานผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำทุจริตต่อหน้าที่ราชการของข้าราชการ กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย จำนวน (ฉบับ) : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ จำนวน (ฉบับ) : 1.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน (ฉบับ))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **