รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของความพึงพอใจของหน่วยงานบริหารงาน ทรัพยากรบุคคลของ กทม. ต่อการพัฒนาระบบการสรรหาและเลือกสรรกำลังคน คุณภาพ : 0300-0778

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ขออนุมัติโครงการและจัดตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะ ทำงานโครงการพัฒนาระบบสรรหาและเลือกสรร กำลังคนคุณภาพสำหรับหน่วยงานบริหารทรัพยากร บุคคลของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ขออนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาในการช่วยปฏิบัติหน้าที่ ราชการในโครงการพัฒนาระบบสรรหาและเลือกสรรกำลังคนคุณภาพสำหรับหน่วยงานบริหารทรัพยากร บุคคลของกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ท่านคือ นายบวรนันท์ ทองกัลยา และนางเบญจวรรณ สร่างนิทร พร้อมได้ดำเนินการจัดประชุมจำนวน 2 ครั้งในเดือนมีนาคม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ขอเลื่อนการดำเนินการจัดประชุมและสนทนากลุ่ม กับหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของ กรุงเทพมหานครเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการ ปฏิบัติงานของที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบการ สรรหาและเลือกสรรกำลังคนคุณภาพสำหรับ หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของ กรุงเทพมหานครหลังจากสถานการณ์คลี่คลาย ในเดือนมิถุนายนได้ดำเนินการจัดประชุมกับอาจารย์ ที่ปรึกษาในวัน 10 , 16 - 17 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

หน่วยงานบริหารงานทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (สกจ. สพข. และ สกก.) มีความพึงพอใจระบบการสรรหาและเลือกสรรกำลังคนคุณภาพ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

(ตัวแทนที่เข้าร่วมของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อโครงการ x 100) หารด้วยจำนวนตัวแทนที่เข้าร่วมของหน่วยงานทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เก็บในแฟ้ม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด