ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาระบบสรรหาและเลือกสรรกำลังคน คุณภาพสำหรับหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของ กรุงเทพมหานคร : 03000000-2475

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวหัตถกานต์ มีหิรัญ โทร. 1161

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งท้าทาย เห็นได้จากสถานการณ์ที่หลายองค์กรต่างแข่งขันกันปรับปรุง พัฒนาและค้นหากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อดึงดูดกำลังคนคุณภาพเข้าสู่องค์กร ทั้งนี้ ปัจจัยชี้วัดความสำเร็จของการสรรหาและเลือกสรรบุคคลไม่ได้ประเมินเพียงในแง่ประสิทธิภาพที่มุ่งเน้นบรรจุบุคคลในตำแหน่งให้ครบถ้วน รวดเร็ว ทันต่อความต้องการของหน่วยงานเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญมากขึ้นในแง่ประสิทธิผล โดยประเมินได้จากหน่วยงานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ว่ามีความสามารถหรือความไวที่จะเข้าใจความต้องการเฉพาะที่ชัดเจน ถูกต้อง ของหน่วยงาน/ตำแหน่งงาน และประเมินได้จากกำลังคนที่หน่วยงานสรรหาและเลือกสรรให้นั้นมีขีดสมรรถนะและความสามารถ (เชิงคุณภาพ) ตอบสนองความต้องการเฉพาะของหน่วยงาน/ตำแหน่งงานที่มีความหลากหลายหรือมีเอกลักษณ์เฉพาะงานได้ครบถ้วนมากน้อยหรือไม่อย่างไร ซึ่งเป็นโจทย์การแข่งขันขององค์กรในปัจจุบัน ในขณะที่การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการกรุงเทพมหานคร ยังคงมุ่งเน้นประสิทธิภาพที่สัมพันธ์กับแนวคิดการผลิตปริมาณมาก (Mass Product) ซึ่งมีช่องทางหลักเป็นการสอบแข่งขันที่มีกระบวนการสรรหาและเลือกสรรขนาดใหญ่ที่ใช้รูปแบบและวิธีเดียวกันในส่วนของ ภาค ข ภาค ค (One-size Fit-All) โดยดำเนินการสรรหาและเลือกสรรอยู่บนสมมติฐานที่ว่าทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานครหรือแม้แต่ตำแหน่งงานเดียวกันแต่ปฏิบัติภารกิจงานต่างกันมีความต้องการกำลังคนแบบเดียวกันโดยใช้วิธีการสรรหาและเลือกสรรที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด ซึ่งในความเป็นจริงหน่วยงานต้องการรูปแบบและวิธีการสรรหาและเลือกสรรที่แตกต่างกันเพื่อให้ได้กำลังคนที่มีคุณลักษณะตามที่หน่วยงานต้องการ สำนักงาน ก.ก. จึงได้นำกลยุทธ์ทางการตลาด “Mass Customization” มาปรับใช้ในการพัฒนาระบบสรรหาและเลือกสรรกำลังคนคุณภาพ ที่มุ่งเน้นการผลิตในปริมาณมากแต่ต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้ในเวลาเดียวกัน นั่นหมายถึงในการสรรหาและเลือกสรรทั้งในเชิงประสิทธิภาพ (รวดเร็ว ปริมาณมาก) และประสิทธิผล (ขีดสมรรถนะและความสามารถตรงกับความต้องการของหน่วยงานมากยิ่งขึ้น) โดยสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครในภาพรวม ได้แก่ สำนักงาน ก.ก. สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่สังกัดสำนัก และนักทรัพยากรบุคคลสังกัดสำนักงานเขต ดังนั้น การพัฒนาระบบการสรรหาและเลือกสรรกำลังคนคุณภาพ จึงจำเป็นต้องมองภาพองค์รวม ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นสำคัญในการพิจารณาของ ก.ก. ในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เรื่องการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานและส่วนราชการที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร สำนักงาน ก.ก. ควรพิจารณาถึงความเชื่อมโยงงานในภาพรวมของงานทั้งในส่วนของ HRM และ HRD ที่ครอบคลุมในทุกหน่วยงาน

03050000/03050000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

พัฒนาระบบการสรรหาและเลือกสรรกำลังคนคุณภาพทั้งในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำหรับหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

จัดทำระบบสรรหาและเลือกสรรกำลังคนคุณภาพสำหรับหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครร่วมกับที่ปรึกษา จำนวน 2 ราย และจัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรกำลังคนคุณภาพจากหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่ม จำนวนทั้งสิ้น 150 คน จำนวน 5 ครั้ง ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 150 คน ได้แก่ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญประเภทบริหาร ระดับสูงและระดับต้น ประเภทอำนวยการ ระดับสูงและระดับต้น ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงาน ก.ก. สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่สำนักต่างๆ และนักทรัพยากรบุคคลสำนักงานเขต จำนวน 150 คน โดยประชุมจำนวน 5 ครั้ง ครั้งละ 30 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : จัดทำรายงานการประชุมสนทนากลุ่มตามโครงการพัฒนาระบบการสรรหาและลเลือกสรรกำลังคนคุณภาพ สำหรับหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2563 เพื่อรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-09-16)

85.00

16/09/2563 : จัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับพัฒนาระบบสรรหาและลือกสรรกำลังคนคุณภาพสำหรับหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทม. รวมทั้งร่างระเบียบ/หลักเกณฑ์/แนวทางที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งดำเนินการจัดประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบสรรหาและเลือกสรรกำลังคนคุณภาพสำหรับหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ก. 1 ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-08-17)

65.00

17/08/2563 : ดำเนินการจัดประชุมสนทนากลุ่ม Focus Group Discussion ตามโครงการพัฒนาระบบการสรรหาและการสรรกำลังคนคุณภาพสำหรับหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 17 -21 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาว่ากรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-21)

50.00

21/07/2563 : ดำเนินการจัดทำบันทึกเพื่อเวียนแจ้งขอรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ตามโครงการพัฒนาระบบการสรรหาและเลือกสรรกำลังคนคุณภาพสำหรับหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-06-18)

40.00

18/06/2563 : ดำเนินการจัดประชุมเพื่อศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ กรุงเทพมหานครกับอาจารย์ที่ปรึกษานางเบญจวรรณ สร่างนิทร ในวัน 10 , 16 - 17 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-05-18)

20.00

18/05/2563 : ชะลอการดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบสรรหาและเลือกสรรกำลังคนคุณภาพสำหรับหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-04-16)

20.00

16/04/2563 : ขอเลื่อนการดำเนินการจัดประชุมและสนทนากลุ่มกับหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ตามโครงการพัฒนาระบบสรรหาและเลือกสรรกำลังคนคุณภาพสำหรับหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-03-18)

20.00

18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดประชุมเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ กรุงเทพมหานครในช่วงที่ผ่านมาเพื่อให้ทราบถึงสภาพการณ์ สาเหตุของปัญหาละอุปสรรคของการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการกรุงเทพมหานครกับที่ปรึกษาทั้ง 2 ท่าน คือนายบวรนันท์ ทองกัลยา และนางเบญจวรรณ สร่างนิทร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-18)

15.00

18/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำบันทึกถึงปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาในการช่วยปฏิบัติหน้าที่ราชการในโครงการพัฒนาระบบสรรหาและเลือกสรรกำลังคนคุณภาพสำหรับหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-20)

10.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรรบุคคล ได้แก่ การวางแผนการสรรหาและเลือกสรรการกำหนดคุณลักษณะของบุคคลที่ต้องการ การสรรหา การเลือกสรร และการติดตามประเมินผล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-12-18)

7.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบสรรหาและเลือกสรรกำลังคนคุณภาพสำหรับหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-18)

5.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำบันทึกแต่งตั้งคณะทำงานฯ พัฒนาระบบสรรหาและเลือกสรรกำลังคนคุณภาพสำหรับหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-24)

2.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเสนอขออนุมัติโครงการจากหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งคณะทำงานฯ พัฒนาระบบสรรหาและเลือกสรร กำลังคนคุณภาพสำหรับหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการสรรหา และเลือกสรรบุคคล ได้แก่ การวางแผนการสรรหาและ เลือกสรรการกำหนดคุณลักษณะของบุคคลที่ต้องการ การสรรหา การเลือกสรร และการติดตามประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:วิเคราะห์และกำหนดแนวพัฒนาระบบสรรหาและเลือกสรร คุณภาพสำหรับหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพ มหานคร โดยดำเนินการร่วมกับที่ปรึกษาจำนวน 2 ราย ระยะเวลาดำเนินการ 20 วัน วันละ 3 ชั่วโมง
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดประชุมและสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับพัฒนาระบบสรรหาและเลือกสรร กำลังคนคุณภาพสำหรับหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทม. รวมทั้งร่างระเบียบ/หลักเกณฑ์/แนวทางที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:จัดประชุมคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ พิจารณาแนวทางพัฒนาระบบสรรหาและเลือกสรรกำลังคน คุณภาพฯ และแก้ไขข้อมูลตามผลการพิจารณาของที่ประชุม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:นำข้อเสนอเกี่ยวกับพัฒนาระบบสรรหาและเลือกสรร กำลังคนคุณภาพสำหรับหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทม.แนวทางปฏิบัติและเสนอให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร พิจารณาเห็นชอบ และนำไปปฏิบัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ติดตามประเมินผล และรายงานผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 03000000-2475

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 03000000-2475

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0300-0778

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความพึงพอใจของหน่วยงานบริหารงาน ทรัพยากรบุคคลของ กทม. ต่อการพัฒนาระบบการสรรหาและเลือกสรรกำลังคน คุณภาพ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **