รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความพึงพอใจต่อการจัดแสดงผลงาน ที่มีความโดดเด่นของผู้เข้าร่วมงาน : 0300-0787

ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ : 91.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
91.00
100.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดสรรงบกลาง และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโดดเด่น และจัดแสดงผลงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ประชุมคณะกรรมการฯ คัดเลือกโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโดดเด่นฯ อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรรงบกลางในการจัดแสดงผลงานฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลคลิ๊ปวิดีโอที่หน่วยงานเจ้าของผลงานจัดทำเพื่อนำไปจัดแสดงผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.ก. และเว็บไวต์ของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-หน่วยงานที่ได้รับรางวัลโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่ีมีความโดดเด่นฯ จำนวน 13 โครงการ โดยได้จัดแสดงผลงานผ่าน เว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร และเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ก.

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

จำนวนผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป คูณด้วย 100 หารด้วยจำนวนผู้ร่วมงานที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

แบบสำรวจความพึงพอใจ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด