ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดแสดงผลงานโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโดดเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 03000000-2484

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายธนศักดิ์มนตรี มหาพรหม 1460

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การพัฒนางานบริการ คือ การดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการเพื่อให้ได้รับความสะดวก และได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่ ดังนั้น กรุงเทพมหานครซึ่งมีหน้าที่หลักในการให้บริการจึงต้องมุ่งเน้น พัฒนาคุณภาพการบริการให้ดีที่สุดเพื่อให้ประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตามเป้าหมายหลักของกรุงเทพมหานคร จากความสำคัญของการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐ กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดให้มีตัวชี้วัดเรื่องร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด ไว้ในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อขอรับเงินรางวัลประจำปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน เพื่อพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ เพิ่มคุณภาพในการให้บริการประชาชน ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ผลงานบริการของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน และเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่นได้เรียนรู้

03060400/03060400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1 เพื่อเผยแพร่ผลงานโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโดดเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครและสาธารณชนได้รับทราบ 3.2 กระตุ้นให้เกิดความต้องการพัฒนาระบบการให้บริการ

เป้าหมายของโครงการ

จัดแสดงผลงานโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโดดเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมงานจำนวน 300 คน ประกอบด้วยข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร และประชาชนทั่วไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-17)

100.00

17/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว จัดพิธมอบรางวัลเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทำการแสดงผลงานผ่านเว็บไชต์กรุงเทพมหานครและเว็บไซต์สำนักงาน ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-17)

80.00

17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมจัดแสดงผลงานผ่านเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ก. และเว็บไซต์กรุงเทพมหานคร จัดทำหนังสือเสนอผู้ว่าราชการ กทม.เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ในวันประชุมหัวหน้าหน่วยงงาน วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ห้องรัตนโกสินทร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-18)

70.00

18/06/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลคลิ๊ปวิดีโอที่หน่วยงานเจ้าของผลงานจัดทำ เพื่อนำไปจัดแสดงผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.ก. และเว็บไวต์ ของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-20)

60.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมคลิปวีดิโอหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นโครงการโด่นเด่นฯ จำนวน 13 หน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงาน ก.ก. และเว็บไซต์ กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-17)

55.00

2020-4-17 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือที่ กท 0303/551 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่อง โครงการจัดแสดงผลงานโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงาน ก.ก. ได้ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ “โครงการพัฒนาระบบการให้บริการของกรุงเทพมหานคร” เป็น “โครงการจัดแสดงผลงานโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” 2.กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือ ที่ กท 0303/688 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง การแสดงผลงานโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโดดเด่น ประจำปีงบปนะมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) และประกอบยังไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณในการดำเนินการ ซึ่งกำหนดรูปแบบการจัด แสดงผลงานฯ โดยการจัดทำเป็นคลิปวิดีโอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ของสำนักงาน ก.ก. http://www.bangkok.go.th/csc และเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร http://www.bangkok.go.th ส่วนการมอบรางวัล เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่หน่วยงานเจ้าของผลงานเห็นควรเสนอให้มีการมอบรางวัลในที่ประชุมผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :สำนักงาน ก.ก. ไม่ขอจัดสรรงบประมาณในงบกลางเนื่องจากกิจกรรมที่ 1 และ 2 เป็นการรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมากซึงสถานการณ์ปัจจุบันเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19 ) และสอดคล้องกับสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครปรับลดงบประมาณของหน่วยงานลงร้อย 20 จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดแสดงผลงานผ่านท่างการจัดทำเป็นคลิปวิดีโอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ของสำนักงาน ก.ก. http://www.bangkok.go.th/csc และเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร http://www.bangkok.go.th โดยไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่ขอจัดสรรงบประมาณในงบกลางเนื่องจากกิจกรรมที่ 1 และ 2 เป็นการรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมากซึงสถานการณ์ปัจจุบันเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19 ) และสอดคล้องกับสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครปรับลดงบประมาณของหน่วยงานลงร้อย 20

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-14)

50.00

14/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-18)

30.00

18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-21)

20.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... พิจารณาคัดเลือกโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และอยู่ระหว่างขออนุมัติงบกลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-21)

10.00

21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยูระหว่างขออนุมัติงบกลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-19)

5.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เสนอขออนุมัติจัดสรรงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อคัดเลือกโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโดดเด่น และการจัดแสดงผลงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดรายละเอียดในการจัดสัมมนา และประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดรายละเอียดในการจัดแสดงผลงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:จัดตั้งคณะกรรมการจัดแสดงผลงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกำหนดรายละเอียดในการจัดแสดงผลงานฯ
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการสัมนาเพื่อพัฒนาระบบการให้บริการที่สุดของกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 7
:จัดแสดงผลงานฯ ที่มีความโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
:20%
เริ่มต้น :2020-06-30
สิ้นสุด :2020-06-30
ขั้นตอน 8
:ประเมินผลการสัมมนาฯ และการจัดแสดงผลงานฯ เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
:5%
เริ่มต้น :2019-09-01
สิ้นสุด :2019-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 03000000-2484

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 03000000-2484

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0300-0787

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจต่อการจัดแสดงผลงาน ที่มีความโดดเด่นของผู้เข้าร่วมงาน

ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ : 91.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
91.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **