รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

1. การตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินรายการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ว.119 ให้แก่เจ้าหนี้และผู้มีสิทธิ์รับเงินได้ ภายใน 7 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับใบขอเบิกเงิน : 0401-0721

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
97.73
100.0000
100 / 100
2
99.05
100.0000
100 / 100
3
99.28
100.0000
100 / 100
4
100.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายการจัดซื้อจัดจ้าง ว.119 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.-26 ธ.ค.62 มีจำนวน 44 รายการ สามารถทำได้ตามเป้าหมาย 43 รายการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 27 มี.ค. 2563 รายการจัดซื้อจัดจ้าง ว. 119 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 - 27 มี.ค. 63 จำนวน 105 รายการ สามารถทำได้ตามเป้าหมาย 104 รายการ ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 99.05

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายการจัดซื้อจัดจ้าง ว. 119 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 - 25 มิ.ย. 63 จำนวน 157 รายการ สามารถทำได้ตามเป้าหมาย 156 รายการ ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 99.36 หมายเหตุ รายงานข้อมูล ณ 25 ก.พ. 63 มีความคาดเคลื่อนของข้อมูล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว รายการจัดซื้อจัดจ้าง ว. 119 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 จำนวน 214 รายการ สามารถทำได้ตามเป้าหมาย 213 รายการ ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 99.53 หมายเหตุ รายงานข้อมูล ณ 25 ก.พ. 2563 มีความคาดเคลื่อนของข้อมูล ความสำเร็จตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม ใบขอเบิกเงิน เอกสารการขอเบิกเงินที่บันทึกข้อมูลและสั่งพิมพ์ผ่านระบบ MIS และลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ และหัวหน้าส่วนราชการผู้ขอเบิกเงิน การตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการขอเบิกเงินและอนุมัติเป็นฎีกา การเบิกจ่ายเงิน เจ้าหน้าที่การเงินจัดทำเช็คสั่งจ่ายเมื่อได้รับการโอนเงินจากกองการเงิน ว.119 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมของหน่วยงานของรัฐ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนใบขอเบิกเงินที่ได้รับเป็นรายเดือนสามารถตรวจสอบอนุมัติเป็นฎีกาและจัดทำเช็ครอสั่งจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงินภายใน 7 วันทำการ เช่น 1. เดือนตุลาคม 2562 จำนวนใบขอเบิกเงินที่ได้รับ 100 ฉบับ สามารถตรวจสอบและอนุมัติเป็นฎีกาพร้อมจัดทำเช็ครอสั่งจ่ายเงินภายใน 7 วันทำการ จำนวน 90 ฉบับ ( ) คิดเป็นร้อยละ 90 2. เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวนใบขอเบิกเงินที่ได้รับ 50 ฉบับ สามารถตรวจสอบและอนุมัติเป็นฎีกาพร้อมจัดทำเช็ครอสั่งจ่ายเงินภายใน 7 วันทำการ จำนวน 46 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 92 *หาค่าเฉลี่ยรวม 2 เดือน (90+92 = 182/2 เดือน) สามารถทำได้ร้อยละ 91 (จากเป้าหมายร้อยละ 80)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

---

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0512 : จำนวนและข้อมูลกฏหมาย ระเบียบที่มีการเสนอปรับปรุงแก้ไข และผลการแล้วเสร็จ)

ตาราง : กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย (รักษาสถานภาพ)

หน่วยงาน : สำนักงานกฎหมายและคดี

คำอธิบายตาราง : รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

idbudgetyearmonth_amount_lawamount_inmeetingadddateupdatedate
12562ตุลาคม212020-06-022020-06-02
22562พฤศจิกายน212020-06-022020-06-02
32562ธันวาคม222020-06-022020-06-02
42563มกราคม212020-06-022020-06-02
52563กุมภาพันธ์222020-06-022020-06-02
62563มีนาคม322020-06-022020-06-02
72563เมษายน222020-06-022020-06-02
82563พฤษภาคม402020-06-022020-07-14
92563มิถุนายน002020-07-142020-07-14
102563กรกฎาคม202020-08-132020-08-13
112563สิงหาคม002020-09-162020-09-16
122563กันยายน002020-09-162020-09-16
132564ตุลาคม 2563002020-10-272020-10-27
162564พฤศจิกายน 2563102020-11-132020-11-13