ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

1. การตรวสอบและเบิกจ่ายเงินรายการจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกระทรวงการคลัง ว.119 ให้แก่เจ้าหนี้และผู้มีสิทธิรับเงินได้ภายใน 7 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับใบขอเบิกเงิน (ฝค.) : 04010000-3649

** สำนักงานเลขานุการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสิริษา สายเพชร 1288

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินของ 9 ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และวิธีการปฏิบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

04010400/04010400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างภายในวงเงินเล็กน้อย สามารถปฏิบัติงานได้ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)0405.2/ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมของหน่วยงานของรัฐ และเป็นไปตามคู่มือฯ ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครได้เวียนแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานครใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ

เป้าหมายของโครงการ

การตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินรายการจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกระทรวงการคลัง ว. 119 ให้แก่เจ้าหนี้และผู้มีสิทธิรับเงินได้ภายใน 7 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับใบขอเบิกเงิน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว รายการจัดซื้อจัดจ้าง ว. 119 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 จำนวน 214 รายการ สามารถทำได้ตามเป้าหมาย 213 รายการ ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 99.53 หมายเหตุ รายงานข้อมูล ณ 25 ก.พ. 2563 มีความคาดเคลื่อนของข้อมูล ความสำเร็จตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.49 (2020-08-31)

99.49

31/8/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 2563 รายการจัดซื้อจัดจ้าง ว. 119 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2563 จำนวน 196 รายการ สามารถทำได้ตามเป้าหมาย 195 รายการ ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 99.49 หมายเหตุ รายงานข้อมูล ณ 25 ก.พ. 2563 มีความคาดเคลื่อนของข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 2563 รายการจัดซื้อจัดจ้าง ว. 119 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ค. 2563 จำนวน 174 รายการ สามารถทำได้ตามเป้าหมาย 173 รายการ ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 99.43 หมายเหตุ รายงานข้อมูล ณ 25 ก.พ. 2563 มีความคาดเคลื่อนของข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-26)

75.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย. 63 รายการจัดซื้อจัดจ้าง ว. 119 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 - 25 มิ.ย. 63 จำนวน 157 รายการ สามารถทำได้ตามเป้าหมาย 156 รายการ ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 99.36 หมายเหตุ รายงานข้อมูล ณ 25 ก.พ. 63 มีความคาดเคลื่อนของข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.28 (2020-05-27)

99.28

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 27 เม.ย. 63 รายการจัดซื้อจัดจ้าง ว. 119 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 - 26 พ.ค. 63 จำนวน 139 รายการ สามารถทำได้ตามเป้าหมาย 138 รายการ ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 99.28 หมายเหตุ รายงานข้อมูล ณ 25 ก.พ. 63 มีความคาดเคลื่อนของข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.19 (2020-04-27)

99.19

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 27 เม.ย. 63 รายการจัดซื้อจัดจ้าง ว. 119 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 - 27 เม.ย. 63 จำนวน 124 รายการ สามารถทำได้ตามเป้าหมาย 123 รายการ ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 99.19 หมายเหตุ รายงานข้อมูล ณ 25 ก.พ. 63 มีความคาดเคลื่อนของข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.05 (2020-03-27)

99.05

27/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 27 มี.ค. 2563 รายการจัดซื้อจัดจ้าง ว. 119 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 - 27 มี.ค. 63 จำนวน 105 รายการ สามารถทำได้ตามเป้าหมาย 104 รายการ ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 99.05 หมายเหตุ รายงานข้อมูล ณ 25 ก.พ. 63 มีความคาดเคลื่อนของข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.12 (2020-02-25)

95.12

อยู่ระหว่างดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 63 รายการจัดซื้อจัดจ้าง ว. 119 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 - 25 ก.พ. 63 จำนวน 82 รายการ สามารถทำได้ตามเป้าหมาย 78 รายการ ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 95.12

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.51 (2020-01-30)

98.51

30/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 29 ม.ค. 2563 รายการจัดซื้อจัดจ้าง ว. 119 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 - 29 ม.ค. 63 จำนวน 67 รายการ สามารถทำได้ตามเป้าหมาย 66 รายการ ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 98.51

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.73 (2019-12-27)

97.73

27/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธ.ค. 62 รายการจัดซื้อจัดจ้าง ว. 119 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 26 ธ.ค. 62 มีจำนวน 44 รายการ สามารถทำได้ตามเป้าหมาย 43 รายการ คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ 97.73

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.43 (2019-11-29)

96.43

29/11/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ย. 62 รายการจัดซื้อจัดจ้าง ว.119 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 28 พ.ย. 62 จำนวน 28 รายการ สามารถทำได้ตามเป้าหมาย 27 รายการ คิดเป็นร้อยละ 96.43

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : แก้ไขโครงการฯ ตามที่ สำนักงาน ก.ก. ทักท้วง (เอกสารหมายเลข 2)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการขอเบิกเงินและอนุมัติเป็นฎีกา
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เจ้าหน้าที่การเงินจัดทำเช็คสั่งจ่ายเงินเมื่อได้รับการโอนเงินจากกองการเงิน
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงินภายใน 7 วันทำการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04010000-3649

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04010000-3649

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0401-0721

ตัวชี้วัด : 1. การตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินรายการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ว.119 ให้แก่เจ้าหนี้และผู้มีสิทธิ์รับเงินได้ ภายใน 7 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับใบขอเบิกเงิน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
97.73

100 / 100
2
99.05

100 / 100
3
99.28

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **