รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล : 0401-0732

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100
100 / 100
2
30.00
100
100 / 100
3
50.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดเลือกหัวข้อเรื่องที่จะนำมาจัดทำฐานข้อมูลและพัฒนาฐานข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการส่งแบบ สยป. 4.1(1) 4.1(3) และปฏิทินการดำเนินการตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลของ สลป.ให้กับ สยป.แล้ว รอ สยป.แจ้งผลติดต่อกลับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการนำเข้าข้อมูลการตรวจศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ประจำเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 2563 ในฐานข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการนำเข้าข้อมูลการตรวจศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ประจำเดือนมิถุนายน 2563 และดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และได้มีการรวบรวมเก็บไว้ในรูปแบบต่างๆ ในสื่อต่างๆ ฐานข้อมูล หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล หมายถึง การจัดการฐานข้อมูลโดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

คะแนนรวม = ขั้นตอนที่ 1+ขั้นตอนที่ 2+ขั้นตอนที่ 3+ขั้นตอนที่ 4+ขั้นตอนที่ 5 เมื่อได้คะแนนรวมแล้ว จึงนำผลที่ได้มาเทียบระดับคะแนนทีได้รับของ ตัวชี้วัด 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลที่หน่วยงานได้รับมาเทียบระดับคะแนนที่จะได้รับตามช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน วิธีการคำนวณ 1.นำค่าคะแนนร้อยละความสำเร็จของแผนฯ ในหน่วยงานที่เป็นหลักสิบมาเทียบช่วงของเกณฑ์การให้คะแนน 2.นำค่าคะแนนร้อยละความสำเร็จของแผนฯ ในหน่วยที่เป็นหลักหน่วยมาหารด้วย 20 (ช่วงห่างในการปรับเกรฑ์การให้คะแนน) 3.นำค่าคะแนนที่ได้ตามข้อ 1 และข้อ 2 มารวมกัน เป็นระดับคะแนนที่ได้ของหน่วยงาน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1.แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานตามรูปแบบที่ สยป.กำหนด 2.การนำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลของหน่วยงาน 3.การรายงานผลการดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลจากระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร หน่วยงานผู้รับการประเมินต้องดำเนินการ ดังนี้ 3.1 มีการกำหนดโครงการ/กิจกรรมรองรับการดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามขั้นตอนของโครงการ/กิจกรรมที่กำหนด บันทึกเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 3.2 รายงานผลตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานครเป็นประจำทุกเดือน 3.3 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานที่รายงานเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 4.กรณีระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานครขัดข้องไม่สามารถเข้ารายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมได้ ขอให้หน่วยงานผู้รับการประเมินผลการดำเนินการดังนี้ 4.1 ประสานเจ้าหน้าที่ สยป.ทราบทันทีเพื่อให้ผู้รับการประเมินและผู้ประเมินรับทราบข้อมูลและมีหลักบานที่ตรงกัน 4.2 คัดลอกหน้าจอช่วงที่ระบบขัดข้องเพื่อเป็นหลักฐาน และทำหนังสือรายงานผู้บริหารหน่วยงานทราบ และสำเนาแจ้ง สยป. พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 4.3 รายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด โครงการ กิจกรรมของรอบที่มีการขัดข้องทันทีที่ระบบสามารถใช้งานได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0120 : ข้อมูลความสามารถในการรองรับปริมาณน้ำหลากและน้ำหนุนของพื้นที่)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0126 : ระดับความสูงของน้ำทะเล)

ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0122 : แผนที่แสดงตำแหน่งจุดติดตั้งสถานีตรวจวัดระดับน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร)

ข้อมูลประกอบที่ 4 : (stat_bma0123 : ข้อมูลระดับน้ำแต่ละสถานี)

ข้อมูลประกอบที่ 5 : (stat_bma0124 : ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา (ลบ.ม./วินาที))

ข้อมูลประกอบที่ 6 : (stat_bma0125 : ระดับน้ำขึ้นสูงสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา)