ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

4.1 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 : 04010000-3658

** สำนักงานเลขานุการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางชมัยพร วงษ์วิบูลย์สิน 022807413

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/42 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 แจ้งแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้หน่วยงานทราบและพิจารณาดำเนินการ เพื่อให้การพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพ-มหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กลุ่มงานสารบรรณกลางและบริหารเอกสารได้จัดกิจกรรมผลักดันศูนย์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยดำเนินการตรวจการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 และดำเนินการนำเข้าข้อมูลการตรวจศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ในระบบบันทึก ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 โดยดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2563

04010000/04010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้สามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูลของ สลป.ได้

เป้าหมายของโครงการ

สามารถจัดทำระบบฐานข้อมูลของ สลป.ได้จำนวน 1 โครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

22/9/2563 :ดำเนินการนำเข้าข้อมูลการตรวจศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ทั้งนี้การดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-24)

80.00

2020-8-24 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการนำเข้าข้อมูลการตรวจศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-07-29)

65.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการนำเข้าข้อมูลการตรวจศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ประจำเดือนเมษายน 2563 ในฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-22)

50.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการนำเข้าข้อมูลการตรวจศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ประจำเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 2563 ในฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-05-21)

35.00

21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการพัฒนาเครื่องมือเพื่อสร้างฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Excel

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-23)

30.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการส่งแบบ สยป.4.1(1) 4.1(3) และปฏิทินการดำเนินการตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลของ สลป.ให้กับ สยป.แล้ว รอ สยป.แจ้งผลติดต่อกลับ

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-23)

30.00

23/3/2563 :อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการส่งแบบ สยป.4.1(1)4.1(3) และปฏิทินการดำเนินการตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลของ สลป.ให้กับ สยป.แล้ว รอสยป.แจ้งผลติดต่อกลับ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-25)

25.00

25/2/2563 : เริ่มต้นการจัดทำฐานข้อมูลและพัฒนาฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-28)

20.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดเลือกหัวข้อเรื่องที่จะนำมาจัดทำฐานข้อมูลและพัฒนาฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-24)

15.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดเลือกหัวข้อเรื่องที่จะนำมาจัดทำฐานข้อมูลและพัฒนาฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการ และกำหนดหัวข้อการจัดทำโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมการจัดทำโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการจัดทำโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :---

** อุปสรรคของโครงการ :----

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:หน่วยงานทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:นำข้อมูลตามขั้นตอนที่ 1มาจัดลำดับความสำคัญและพิจารณาคัดเลือกภารกิจหลัก ที่จะดำเนินการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล จำนวน 1 ฐานข้อมูล
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:นำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูล และดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04010000-3658

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04010000-3658

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0401-0732

ตัวชี้วัด : 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **