รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

6.ความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร : 0401-0735

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
66.00
100.0000
100 / 100
2
75.00
100.0000
100 / 100
3
83.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางฯ เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562  

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ได้รายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ เสนอยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 -หัวหน้าหน่วยงานได้โปรดให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ และอนุมัติยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ -ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานครด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ได้ประชุมพิจารณาทบทวนร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางโครงการฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ลงนามในสัญญาแล้ว ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาของการจ้างพัฒนาระบบตามโครงการฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 730 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา (การส่งมอบงานแบ่งเป็น 4 งวด)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานครมีระบบงานที่จะเกิดขึ้น ได้แก่ 1. ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2. ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 3. ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ 4. ระบบบริหารจัดการห้องประชุม 5. ระบบบริหารงานภายในสำนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 77 หน่วยงาน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละของขั้นตอนความสำเร็จที่ดำเนินการได้ในปี 2563 คูณ 100 หารด้วย ร้อยละของขั้นตอนความสำเร็จทั้งหมดที่กำหนดไว้ในปี 2563

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เก็บข้อมูลในระบบของหน่วยงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0433 : จำนวนและข้อมูลการจัดทำชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)