ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

6. โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร : 04010000-3660

** สำนักงานเลขานุการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวสุชาดา อิทธาธนารัตน์กุล 1482

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณกลางของกรุงเทพมหานคร ซึ่งระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้ติดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2548 เป็นระบบงานที่ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้อีกทั้งระบบดังกล่าวใช้งานมานาน เป็นเวลา 12 ปีแล้ว และปัจจุบันไม่สามารถใช้งานได้ จึงเห็นควรที่จะจัดทำโครงการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) ที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ "มหานครแห่งเอเชีย" ซึ่งเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนากรุงเทพมหานครไปสู่เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ดังกล่าวได้นั้น คือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ให้เหมาะสมเกิดประโยชน์ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งการพัฒนาคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคสมัยของรัฐบาลดิจิทัล โดยพัฒนาตาม "กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ" หรือ "Thailand e-Government Interoperability Framework"(TH e-GIF)

04010310/04010310

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดในการสร้างระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุด เดียวกัน ด้วยการบูรณาการเชื่อมโยงระบบข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเข้าด้วยกัน 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ สำหรับการรับ-ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้วยเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการสั่งการของผู้บริหารและเพิ่มความสะดวกในการกระจายงานสู่ผู้ปฏิบัติ 4. เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสาร และการสืบค้นเอกสารของหน่วยงานได้อย่างมีระบบ ลดปัญหาเอกสารฉบับจริงสูญหาย โดยจัดเก็บสำเนาเอกสาร ไว้ในระบบและรักษาความสำคัญของข้อมูลสารบรรณด้วยระบบรักษาความปลอดภัยและลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 5. เตรียมพร้อมโครงสร้างระบบข้อมูลสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้กรอบ TH e-GIF เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับส่วนราชการอื่น ๆ ได้ในอนาคต 6. เพื่อสามารถบริหารจัดการข้อมูล ลดจำนวนการใช้งานหรือยกเลิกการใช้กระดาษและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อน 7. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามสถานะของหนังสือ/เอกสารที่เกี่ยวข้องรวมถึงระยะเวลาดำเนินการ ในแต่ละขั้นตอนได้ 8. เพื่อให้มีระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ที่อำนวยความสะดวก รวดเร็ว ในการเวียนหนังสือภายใน 9. เพื่อให้สามารถจองห้องประชุมในระบบ และสามารถนัดหมายการประชุมกับผู้บริหารในระบบได้

เป้าหมายของโครงการ

เป็นระบบที่ออกแบบให้สามารถให้บริการครอบคลุมหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 77 หน่วยงาน/ส่วนราชการ ได้แก่ 16 สำนัก สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเพมหานคร สำนักงานเขต 50 เขต และส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 9 ส่วนราชการ โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน โดยมีระบบงานที่จะเกิดขึ้นได้แก่ ระบบงานสารบรรณและจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบริหารจัดการห้องประชุม ซึงหน่วยงานเข้าใช้งานแบบเต็มระบบจะสามารถใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องการรับ-ส่งหนังสือการร่างหนังสือการค้นหาและติตตามงาน การปิดงานและยกเลิกเอกสาร การออกเลขหนังสือ การใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การใช้งานระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ และระบบบริหารจัดการห้องประชุม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

2020-9-29 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในระบบ e-GP เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 -ผู้ยื่นข้อเสนอสาธิตต้นแบบและ/หรือนำเสนอแนวคิด (Proof of Concept: POC) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 -คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ พิจารณาคัดเลือกและจัดทำรายงานผลเสนอ -ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ได้ให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งจ้างกิจการร่วมค้าไพร์มบิซเป็นผู้พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร -จัดทำประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง -ระยะเวลาอุทธรณ์ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP (วันที่ 17-25 กันยายน 2563) ไม่มีมีผู้ยื่นอุทธรณ์ -ตรวจร่างสัญญา -ลงนามในสัญญาแล้ว ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาของการจ้างพัฒนาระบบตามโครงการฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 730 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา (การส่งมอบงานแบ่งเป็น 4 งวด)

** ปัญหาของโครงการ :มีผู้ยื่นข้อเสนอผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ราย แต่มีผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ จึงยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ต้องเริ่มดำเนินการใหม่ตั้งแต่ต้น จีงไม่สามารถดำเนินงานได้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ทางสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2562-2564) เป็น 4 ปี (2562-2565) โดยไม่เพิ่มวงเงินโครงการ ทั้งนี้ สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0403/5764 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 ขออุทธรณ์การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

** อุปสรรคของโครงการ :มีผู้ยื่นข้อเสนอผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ราย แต่มีผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ จึงยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ต้องเริ่มดำเนินการใหม่ตั้งแต่ต้น จีงไม่สามารถดำเนินงานได้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ทางสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2562-2564) เป็น 4 ปี (2562-2565) โดยไม่เพิ่มวงเงินโครงการ ทั้งนี้ สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0403/5764 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 ขออุทธรณ์การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-28)

95.00

28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ได้โปรดให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างฯ -ได้เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานฯ พร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารการจ้างพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วันทำการ -หัวหน้าเจ้าหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง ได้ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างฯ -รายงานผลการพิจารณาการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างฯ -ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ลงนามในประกาศประกวดราคาจ้างฯ -ปิดประกาศ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 เผยแพร่ในระบบเครือข่ายกรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP) เว็บไซต์ กทม. และเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ ://////////ไม่มี//////////

** อุปสรรคของโครงการ ://////////ไม่มี//////////

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-29)

90.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางโครงการฯ ได้กำหนดร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางโครงการฯ โดยปรับปรุงจากร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางโครงการฯ ที่คณะกรรมการฯ (ชุดเดิม) กำหนดไว้ ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและเป็นปัจจุบัน โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ได้เห็นชอบร่างขอบเขตของงานและราคากลางโครงการฯ เห็นชอบร่างประกาศและเอกสารการจ้างพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขณะนี้อยู่ระหว่างขอเห็นชอบรายงานขอจ้างโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ ://////////ไม่มี//////////

** อุปสรรคของโครงการ ://////////ไม่มี//////////

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-06-29)

83.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ได้ประชุมพิจารณาทบทวนร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางโครงการฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ ://////////ไม่มี//////////

** อุปสรรคของโครงการ ://////////ไม่มี//////////

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 82.00 (2020-05-22)

82.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -หัวหน้าหน่วยงานอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร หมวดรายจ่ายอื่น รายการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร จากเดิมระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2562-2564) เป็น 4 ปี (2562-2565) โดยไม่เพิ่มวงเงินโครงการ -หัวหน้าหน่วยงานอนุมัติให้คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางโครงการฯ (ชุดเดิม) พิจารณาทบทวนร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางโครงการฯ ให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ ://////////ไม่มี//////////

** อุปสรรคของโครงการ ://////////ไม่มี//////////

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-04-23)

80.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -เสนอหัวหน้าหน่วยงานอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง -อยู่ระหว่างขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :-ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชิ้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ทำให้ต้องมีการปรับแผนการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์และมีการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ตั้งของหน่วยงาน ซึ่งทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้เป็นไปตามแผนเดิมที่กำหนดไว้แต่แรก

** อุปสรรคของโครงการ :-ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชิ้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ทำให้ต้องมีการปรับแผนการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์และมีการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ตั้งของหน่วยงาน ซึ่งทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้เป็นไปตามแผนเดิมที่กำหนดไว้แต่แรก

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-03-23)

75.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ได้รายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ เสนอยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 -หัวหน้าหน่วยงานได้โปรดให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ และอนุมัติยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ -ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานครด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :มีผู้ยื่นข้อเสนอผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ราย แต่มีผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ จึงยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ทางสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครจึงต้องจัดทำแผนการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินใหม่ และขออนุมัติขยายโครงการฯ

** อุปสรรคของโครงการ :มีผู้ยื่นข้อเสนอผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ราย แต่มีผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ จึงยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ทางสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครจึงต้องจัดทำแผนการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินใหม่ และขออนุมัติขยายโครงการฯ

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-27)

70.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้มีหนังสือหารือไปยังคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาผลของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการรายงานผลการพิจารณาออกไปอีก 20 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ ://////////ไม่มี//////////

** อุปสรรคของโครงการ ://////////ไม่มี//////////

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-01-28)

70.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -มีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน 2 ราย โดยทั้ง 2 ราย ได้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงขั้นตอน วิธีการ และเกณฑ์การประเมินการสาธิตต้นแบบและ/หรือแนวคิดในการพัฒนาระบบ (Proof of Concept: POC) ได้จัดเตรียมระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์ส่วนควบที่จำเป็น และซอฟต์แวร์ในการสาธิตต้นแบบฯ และได้ทำการสาธิตต้นแบบฯ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศประกวดราคาจ้างฯ -คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ได้ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศประกวดราคาฯ และรายงานผลการพิจารณาให้หัวหน้าหน่วยงานทราบต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ขอลาออก -ผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน 1 ราย ไม่สามารถเข้าทำการสาธิตต้นแบบฯ เนื่องจากทีมงานของผู้ยื่นข้อเสนอที่จะเข้าสาธิตต้นแบบฯ ไม่ตรงกับรายชื่อทีมงานตามขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการฯ ข้อ 6.6.2.5 ที่ยื่นในระบบ e-GP -ประเด็นผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า

** อุปสรรคของโครงการ :-คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ขอลาออก -ผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน 1 ราย ไม่สามารถเข้าทำการสาธิตต้นแบบฯ เนื่องจากทีมงานของผู้ยื่นข้อเสนอที่จะเข้าสาธิตต้นแบบฯ ไม่ตรงกับรายชื่อทีมงานตามขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการฯ ข้อ 6.6.2.5 ที่ยื่นในระบบ e-GP -ประเด็นผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2019-12-24)

66.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางฯ เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ ://////////ไม่มี//////////

** อุปสรรคของโครงการ ://////////ไม่มี//////////

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2019-11-27)

62.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ได้ประชุมกำหนดร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางโครงการฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 -หัวหน้าหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบร่างขอบเขตของงานและราคากลาง -บันทึกข้อมูลในระบบเครือข่ายกรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP) -หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบร่างประกาศและเอกสารการจ้างพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเห็นชอบรายงานขอจ้างฯ -เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานฯ พร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารการจ้างฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วันทำการ -หัวหน้าเจ้าหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง ได้ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 -รายงานผลการพิจารณาการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างฯ -หัวหน้าหน่วยงานลงนามในประกาศประกวดราคาจ้างฯ -ปิดประกาศ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 เผยแพร่ในระบบเครือข่ายกรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP) เว็บไซต์ กทม. และเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นเวลา 26 วันทำการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี////////////////////

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี////////////////////

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-10-25)

12.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - หัวหน้าหน่วยงานอนุมัติยกเลิกการดำเนินการจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - หัวหน้าหน่วยงานอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - หัวหน้าหน่วยงานอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี////////////////////

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี////////////////////

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แผนการปฏิบัติงาน เตรียมการ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขอเห็นชอบดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2019-11-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-16 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประกาศประกวดราคา-พิจารณาผล
:20%
เริ่มต้น :2019-11-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-16 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เห็นชอบรายงานผล/อนุมัติจ้างถึงลงนามในสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2019-11-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-16 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามสัญญา
:15%
เริ่มต้น :2019-11-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-16 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ส่งมอบงานงวดที่ 1
:15%
เริ่มต้น :2019-11-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-16 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04010000-3660

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04010000-3660

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0401-0735

ตัวชี้วัด : 6.ความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
66.00

100 / 100
2
75.00

100 / 100
3
83.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **