รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(1) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำคู่มือการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ : 0402-0770

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100
100 / 100
2
20.00
100
100 / 100
3
50.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

31 ต.ค. 62 เสนอขออนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สนป. 21 พ.ย. 62 ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจำปี 2563 25 ธ.ค. 62 เวียนคำสั่ง สกจ.ที่ 688/62ลว.19 ธ.ค.62 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1/01/63 นัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อพิจารณาแบบประเมินสมรรถนะเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ 21/02/63 ให้คำปรึกษารายบุคคลเกี่ยวกับแบบประเมินสมรรถนะเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ 22/03/63 อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

23/04/63 อยู่ระหว่างดำเนินการ 23/05/63 ประชุมกลุ่มย่อยคณะทำงานเพื่อยกร่างแบบรายงานแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : lDP ) 21/06/63 อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

23/07/63 จัดทำร่างคู่มือแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) เพื่อเสนอคณะทำงานฯ ให้ความเห็นชอบ 23/08/63 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) เพื่อพิจารณาร่างคู่มือการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 20 ก.ค.2563 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างคู่มือฯและมอบฝ่ายเลขานุการนำเรียนผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ให้ความเห็นชอบในการนำไปฏิบัติต่อไป 18/09/63 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ(Action Plan) ครบถ้วน 6 ขั้นตอน และจัดทำคู่มือการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของ สกจ.สนป.กทม. จำนวน 1 ฉบับ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของ สกจ.สนป.กทม. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

คู่มือการทำแผนพัฒนารายบุคคล ( individual development plan : IDP) หมายถึงคู่มือหรือแนวทางการพัฒนารายบุคคลให้มีความรู้ ทักษะสมรรถนะตามที่องค์กรกำหนด เพื่ เพื่อพัฒนาจุดอ่อนและเสริมสร้างจุดแข็งของข้าราชการในสังกัดสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ความสำเร็จของการจัดทำคู่มือการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลหมายถึง ความสำเร็จของการจัดทำคู่มือการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคให้เป็นไปตามแผนปฎิบัติการและขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสังกัดสำนักงานการเจ้าหน้าที่

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

คำนวนจากผลรวมความสำเร็จในแต่ละขั้นตอนดังนี้ 1. ความสำเร็จในการขออนุมัติโครงการและมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานคิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 50 2. ความสำเร็จในการกำหนดวิธีการ ประเด็น เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลและจัดทำคู่มือรวมทั้งสรุปผลการดำเนินการและรายงานผู้บริหารคิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 50

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง /ลักษณะงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0026 : ข้อมูลค่า DO ของคู คลองในพื้นที่ จำแนกตามจุดตรวจวัด)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0028 : ข้อมูลจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำจำแนกตามแม่น้ำคูคลอง)