รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(1) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำคู่มือการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ : 0402-0770

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 3: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100.0000
100 / 100
2
20.00
100.0000
100 / 100
3
50.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

31 ต.ค. 62 เสนอขออนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สนป. 21 พ.ย. 62 ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจำปี 2563 25 ธ.ค. 62 เวียนคำสั่ง สกจ.ที่ 688/62ลว.19 ธ.ค.62 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1/01/63 นัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อพิจารณาแบบประเมินสมรรถนะเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ 21/02/63 ให้คำปรึกษารายบุคคลเกี่ยวกับแบบประเมินสมรรถนะเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ 22/03/63 อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

23/04/63 อยู่ระหว่างดำเนินการ 23/05/63 ประชุมกลุ่มย่อยคณะทำงานเพื่อยกร่างแบบรายงานแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : lDP ) 21/06/63 อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

คู่มือการทำแผนพัฒนารายบุคคล ( individual development plan : IDP) หมายถึงคู่มือหรือแนวทางการพัฒนารายบุคคลให้มีความรู้ ทักษะสมรรถนะตามที่องค์กรกำหนด เพื่ เพื่อพัฒนาจุดอ่อนและเสริมสร้างจุดแข็งของข้าราชการในสังกัดสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ความสำเร็จของการจัดทำคู่มือการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลหมายถึง ความสำเร็จของการจัดทำคู่มือการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคให้เป็นไปตามแผนปฎิบัติการและขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสังกัดสำนักงานการเจ้าหน้าที่

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

คำนวนจากผลรวมความสำเร็จในแต่ละขั้นตอนดังนี้ 1. ความสำเร็จในการขออนุมัติโครงการและมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานคิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 50 2. ความสำเร็จในการกำหนดวิธีการ ประเด็น เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลและจัดทำคู่มือรวมทั้งสรุปผลการดำเนินการและรายงานผู้บริหารคิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 50

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง /ลักษณะงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด