ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

(1) โครงการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) : 04020000-3714

** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ส่วนข้อมูลบุคคล โทร.1340

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานการเจ้าหน้าที่ ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ จึงดำเนินการจัดทำโครงการแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลารในการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

04020000/04020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. บุคลากรของาสำนักงานการเจ้าหน้าที่มีแนวทางพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง 2. กำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลให้มีความชัดเจน

เป้าหมายของโครงการ

นักทรัพยากรบุคคลและนิติกรของสำนักงานการเจ้าหน้าที่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-18)

100.00

18/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วและได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ(Action Plan) ครบถ้วน 6 ขั้นตอน และจัดทำคู่มือการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) ของ สกจ.สนป.กทม. จำนวน 1 ฉบับ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของ สกจ.สนป.กทม. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :///ไม่มี///

** อุปสรรคของโครงการ :///ไม่มี///

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-30)

70.00

30/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) เพื่อพิจารณาร่างคู่มือการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2563 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างคู่มือฯและมอบฝ่ายเลขานุการนำเรียนผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าทีีี่ให้ความเห็นชอบในการนำไปปฏิบัติต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :///ไม่มี///

** อุปสรรคของโครงการ :///ไม่มี///

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-23)

60.00

23/7/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำร่างคู่มือแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)เพื่อเสนอคณะทำงานให้ความเห็นชอบ

** ปัญหาของโครงการ :////ไม่มี////

** อุปสรรคของโครงการ :////ไม่มี////

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-21)

50.00

21/6/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :////ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-05-23)

35.00

23/5/2563 : ประชุมกลุ่มย่อยคณะทำงานเพื่อยกร่างแบบรายงานแผนพัฒนารายบุคคล IDP

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-23)

30.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการเชิงธุรการ

** ปัญหาของโครงการ :////ไม่มี////

** อุปสรรคของโครงการ :////ไม่มี////

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-03-22)

25.00

22/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการเชิงธุรการ

** ปัญหาของโครงการ :////ไม่มี////

** อุปสรรคของโครงการ :////ไม่มี////

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-21)

20.00

21/2/2563 : ให้คำปรึกษารายบุคคลเกี่ยวกับแบบประเมินสมรรถนะเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในสังกัดส่วนที่ดูแล

** ปัญหาของโครงการ :////ไม่มี////

** อุปสรรคของโครงการ :///ไม่มี///

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-24)

15.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ เพื่อพิจารณาแบบประเมินสมรรถนะเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานการเจ้าหน้าที่

** ปัญหาของโครงการ :////ไม่มี////

** อุปสรรคของโครงการ :////ไม่มี///

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-25)

15.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเวียนคำสั่ง สกจ.ที่ 688/62 ลว. 19 ธ.ค.62 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนฯ (IDP) ประจำปีงบประมาณ 2562

** ปัญหาของโครงการ :///ไม่มี////

** อุปสรรคของโครงการ :////ไม่มี////

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-21)

10.00

21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเวียนหนังสือให้ส่วนราชการในสังกัดสำนักงานการเจ้าหน้าที่จัดส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :///ไม่มี///

** อุปสรรคของโครงการ :///ไม่มี///

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติดำเนินการโครงการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลจากผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สนป.

** ปัญหาของโครงการ :////ไม่มี///

** อุปสรรคของโครงการ :////ไม่มี///

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำแนวทางการดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:กำหนดวิธีพัฒนาบุคลากร
:0%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำคู่มือแผนพัฒนารายบุคคล
:0%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปผลและรายงานผู้บริหาร
:0%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04020000-3714

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04020000-3714

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0402-0770

ตัวชี้วัด : (1) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำคู่มือการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **