ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

(1) โครงการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) : 04020000-3714

** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

ส่วนข้อมูลบุคคล โทร.1340

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานการเจ้าหน้าที่ ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ จึงดำเนินการจัดทำโครงการแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลารในการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

04020000/04020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. บุคลากรของาสำนักงานการเจ้าหน้าที่มีแนวทางพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง 2. กำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลให้มีความชัดเจน

เป้าหมายของโครงการ

นักทรัพยากรบุคคลและนิติกรของสำนักงานการเจ้าหน้าที่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-21)

60.00

21/2/2563 : ให้คำปรึกษารายบุคคลเกี่ยวกับแบบประเมินสมรรถนะเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในสังกัดส่วนที่ดูแล

** ปัญหาของโครงการ :////ไม่มี////

** อุปสรรคของโครงการ :///ไม่มี///

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-24)

15.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ เพื่อพิจารณาแบบประเมินสมรรถนะเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานการเจ้าหน้าที่

** ปัญหาของโครงการ :////ไม่มี////

** อุปสรรคของโครงการ :////ไม่มี///

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-25)

15.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเวียนคำสั่ง สกจ.ที่ 688/62 ลว. 19 ธ.ค.62 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนฯ (IDP) ประจำปีงบประมาณ 2562

** ปัญหาของโครงการ :///ไม่มี////

** อุปสรรคของโครงการ :////ไม่มี////

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-21)

10.00

21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเวียนหนังสือให้ส่วนราชการในสังกัดสำนักงานการเจ้าหน้าที่จัดส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :///ไม่มี///

** อุปสรรคของโครงการ :///ไม่มี///

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติดำเนินการโครงการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลจากผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สนป.

** ปัญหาของโครงการ :////ไม่มี///

** อุปสรรคของโครงการ :////ไม่มี///

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำแนวทางการดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:กำหนดวิธีพัฒนาบุคลากร
:0%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 5
:จัดทำคู่มือแผนพัฒนารายบุคคล
:0%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 6
:สรุปผลและรายงานผู้บริหาร
:0%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04020000-3714

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04020000-3714

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0402-0770

ตัวชี้วัด : (1) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำคู่มือการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
20.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **