รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

สปท.4/ร้อยละของศาลเจ้าที่ขึ้นทะเบียนตามกฎเสนาบดีว่าด้วยกุศลสถานชนิดศาลเจ้า พ.ศ. 2563 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้ออกตรวจเยี่ยม : 0406-0747

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 15.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม/คำอธิบาย ศาลเจ้า หมายถึง กุศลสถานสำหรับประดิษฐานรูปเคารพ และประกอบพิธีกรรมตามลัทธิความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีน และเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของคนในชุมชน เช่นเดียวกับวัด มัสยิด หรือโบสถ์คริสต์ งานทะเบียนศาลเจ้า หมายถึง งานทะเบียนประเภทหนึ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครโดยเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการปกปักรักษาดินแดน และทรัพย์สินของศาลเจ้าที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นศาลเจ้าตามกฎเสนาบดีว่าด้วยกุศลสถานชนิดศาลเจ้า พ.ศ. 2463 ซึ่งในกรุงเทพมหานคร มีศาลเจ้าที่ขึ้นทะเบียนตามกฎเสนาบดีฯ จำนวน 78 ศาลเจ้า ตั้งอยู่ในพื้นที่ 18 เขต

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ ศาลเจ้าฯ ที่ได้ออกตรวจเยี่ยม หารด้วย ศาลเจ้าที่ขึ้นทะเบียนตามกฎเสนาบดีว่าด้วยกุศลสถานชนิดศาลเจ้า พ.ศ. 2563 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร คูณด้วย 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รายงานผลการดำเนินโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
:เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๑ สร้างเนื้อหาความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด