ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

สปท.4/กิจกรรมตรวจเยี่ยมศาลเจ้าที่ขึ้นทะเบียน ตามกฎเสนาบดีว่าด้วยกุศลสถานชนิดศาลเจ้า พ.ศ. 2463 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 04060000-3706

** สำนักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวสุชานาถ กลิ่นประชา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ศาลเจ้า หมายถึง กุศลสถานสำหรับประดิษฐานรูปเคารพ และประกอบพิธีกรรมตามลัทธิความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีน และเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของคนในชุมชน เช่นเดียวกับ วัด มัสยิด หรือโบสถ์คริสต์ งานทะเบียนศาลเจ้า หมายถึง งานทะเบียนประเภทหนึ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครโดยเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการปกปักรักษาดินแดน และทรัพย์สินของศาลเจ้าที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นศาลเจ้าตามกฎเสนาบดีว่าด้วยกุศลสถานชนิดศาลเจ้า พ.ศ. 2463 ซึ่งในกรุงเทพมหานคร มีศาลเจ้าที่ขึ้นทะเบียนตามกฎเสนาบดีฯ จำนวน 78 ศาลเจ้า ตั้งอยู่ในพื้นที่ 18 เขต

04060000/04060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตรวจเยี่ยมศาลเจ้าที่ขึ้นทะเบียน ตามกฎเสนาบดีว่าด้วยกุศลสถานชนิดศาลเจ้า พ.ศ. 2463 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ตรวจเยี่ยมศาลเจ้าที่ขึ้นทะเบียน ตามกฎเสนาบดีว่าด้วยกุศลสถานชนิดศาลเจ้า พ.ศ. 2463 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 78 ศาลเจ้า ตั้งอยู่ในพื้นที่ 18 เขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ%
๓.๔.๑.๑ สร้างเนื้อหาความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-20)

100.00

20/09/2563 : 1. สำนักงานปกครองและทะเบียน ได้จัดทำโครงการตรวจเยี่ยมศาลเจ้าที่ขึ้นทะเบียนตามกฎเสนาบดีว่าด้วยที่กุศลสถานชนิดศาลเจ้า พ.ศ.2463 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบริหารงานศาลเจ้าแก่ผู้จัดการปกครองศาลเจ้า ผู้ตรวจตราสอดส่องศาลเจ้า และคณะผู้บริหารศาลเจ้าอันจะนำไปสู่การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมโครงการคัดเลือกศาลเจ้าบริหารงานดีเด่น สร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครกับศาลเจ้าที่ขึ้นทะเบียนตามกฎเสนาบดีว่าด้วย ที่กุศลสถานชนิดศาลเจ้า พ.ศ.2463 ตลอดจนส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตได้ออกตรวจเยี่ยมศาลเจ้าในพื้นที่เขตรับผิดชอบ และเพื่อให้ศาลเจ้ามีส่วนร่วมในการสนับสนุนภารกิจของกรุงเทพมหานคร 2. โดยสำนักงานปกครองและทะเบียน ดำเนินการ ดังนี้ 2.1 จัดทำคำสั่งสำนักงานปกครองและทะเบียน ที่ 3/2563 สั่ง ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการตรวจเยี่ยมศาลเจ้าฯ 2.2 ประชุมจัดทำแผนออกตรวจเยี่ยมศาลเจ้า 2.3 ประสานงานกับสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้อง 2.4 ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมศาลเจ้าตามแผนฯ ร่วมกับสำนักงานเขตทั้งสิ้น 18 เขต ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 และชะลอ การออกตรวจเยี่ยมศาลเจ้าในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 เนื่องจากมีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเริ่มดำเนินการตรวจเยี่ยมศาลเจ้าตามแผนฯ อีกครั้ง ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563 ครบถ้วนตามเป้าหมายที่กำหนด สามารถตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำแก่ผู้จัดการปกครองศาลเจ้า ผู้ดูแลและตรวจตราศาลเจ้า ได้ครบทั้ง 18 สำนักงานเขต จำนวนทั้งสิ้น 78 ศาลเจ้า คิดเป็นร้อยละ 100 3. จากการที่คณะกรรมการออกตรวจเยี่ยมศาลเจ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่งผลดีในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 3.1 หลายศาลเจ้าบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขต มีการลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องของพื้นที่ศาลเจ้ามากยิ่งขึ้น ทำให้ทราบพื้นที่จริงของที่ตั้งศาลเจ้า หรือมีใครเข้าไปบุกรุกพื้นที่หรือไม่ส่งผลให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชั่วคราวปกปักษ์รักษาศาลเจ้ามีการรังวัดพื้นที่และอื่น ๆ และต่อยอดโดยการนำศาลเจ้าเอกชนและศาลเจ้าที่ขึ้นที่เบียนมาประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ทำให้มีแนวทางในการดำเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-24)

100.00

24/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-04)

95.00

4/8/2563 : สำนักงานปกครองและทะเบียนออกตรวจเยี่ยมศาลเจ้าที่ขึ้นทะเบียน ตามกฎเสนาบดีว่าด้วยกุศลสถานชนิดศาลเจ้า พ.ศ. 2463 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครบทุกศาลเจ้า ตามแผนที่กำหนดแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการรายงานผลการออกตรวจประเมินให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบตามลำดับชั้นต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-15)

90.00

15/7/2563 : สำนักงานปกครองและทะเบียนออกตรวจเยี่ยมศาลเจ้าที่ขึ้นทะเบียน ตามกฎเสนาบดีว่าด้วยกุศลสถานชนิดศาลเจ้า พ.ศ. 2463 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครบทุกศาลเจ้า ตามแผนที่กำหนดแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการรายงานผลการออกตรวจประเมินให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบตามลำดับชั้นต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-21)

60.00

21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการออกตรวจเยี่ยมศาลเจ้าที่ขึ้นทะเบียน ตามกฎเสนาบดีว่าด้วยกุศลสถานชนิดศาลเจ้า พ.ศ. 2463 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ปัจจุบันอยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของเชื่อโรคไวรัสโคโรนา (โควิค 19) ทำให้คณะกรรมการไม่สามารถออกตรวจเยี่ยมศาลเจ้าที่ขึ้นทะเบียน ตามกฎเสนาบดีว่าด้วยกุศลสถานชนิดศาลเจ้า พ.ศ. 2463 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-20)

40.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมศาลเจ้าที่ขึ้นทะเบียน ตามกฎเสนาบดีว่าด้วยกุศลสถานชนิดศาลเจ้า พ.ศ. 2463 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-26)

30.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนการหลักเกณฑ์และแนวทางการดําเนินกิจกรรมตรวจเยี่ยมศาลเจ้าที่ขึ้นทะเบียน ตามกฎเสนาบดีว่าด้วยกุศลสถานชนิดศาลเจ้า พ.ศ. 2463 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-12)

20.00

12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมออกตรวจเยี่ยมศาลเจ้าที่ขึ้นทะเบียน ตามกฎเสนาบดีว่าด้วยกุศลสถานชนิดศาลเจ้า พ.ศ. 2463 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-01-20)

17.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเขียนกิจกรรมและขออนุมัติกิจกรรมตรวจเยี่ยมศาลเจ้าที่ขึ้นทะเบียน ตามกฎเสนาบดีว่าด้วยกุศลสถานชนิดศาลเจ้า พ.ศ. 2463 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-31)

15.00

31/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-11-18)

12.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการศึกษาข้อมูลกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-21)

10.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการศึกษาข้อมูลกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนกิจกรรมและขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:วางแผนการดำเนินกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดเตรียมเอกสารและวัสดุที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินกิจกรรม
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการดำเนินกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04060000-3706

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04060000-3706

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0406-0747

ตัวชี้วัด : สปท.4/ร้อยละของศาลเจ้าที่ขึ้นทะเบียนตามกฎเสนาบดีว่าด้วยกุศลสถานชนิดศาลเจ้า พ.ศ. 2563 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้ออกตรวจเยี่ยม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **