รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

สปท.5/ร้อยละความสำเร็จในการสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชนเพื่อสร้างเครือข่ายข่าวของกรุงเทพมหานคร : 0406-0748

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 40.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100.0000
100 / 100
2
40.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนิโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เนื้อหาและการใช้งานงช่องทางการสื่อสารและรับแจ้งข่าวของเครือข่ายข่าวผ่านระบบ line

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม/คำอธิบาย เครือข่ายข่าว หมายถึง บุคคลสาขาอาชีพต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เช่น เจ้าของผู้ประกอบการบ้านเช่า คอนโดมิเนียม ผู้นำชุมชน วินจักรยานยนต์รับจ้าง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด มูลนิธิ สมาคม ฯลฯ ในพื้นที่เขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมโครงการ ความสำเร็จของการสร้างความร่วมมือ แบ่งเป็น 2 หัวข้อย่อย ดังนี้ 1) ความสำเร็จของการสร้างช่องทางการสื่อสารและรับแจ้งข่าวของเครือข่ายข่าว (ร้อยละ 20) (1) การสร้างช่องทางแจ้งข่าวผ่านระบบ line (ร้อยละ 10) (2) และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาและการใช้งาน (ร้อยละ 10) 2) ความสำเร็จของการแจ้งข่าว (ร้อยละ 80) (1) จำนวนรายงานผ่านระบบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ร้อยละ 50) เป้าหมาย 500 ครั้ง (2) การสรุปข่าวสารและผลความก้าวหน้ารายงานผู้บังคับบัญชา รายไตรมาส (ร้อยละ 30) เป้าหมาย 4 ครั้ง/ปี

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ ผลรวมคะแนนความสำเร็จของการสร้างความร่วมมือตามที่นิยามกำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ความสำเร็จของการสร้างความร่วมมือ แบ่งเป็น 2 หัวข้อย่อย ดังนี้ 1) ความสำเร็จของการสร้างช่องทางการสื่อสารและรับแจ้งข่าวของเครือข่ายข่าว (ร้อยละ 20) (1) การสร้างช่องทางแจ้งข่าวผ่านระบบ line (ร้อยละ 10) (2) และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาและการใช้งาน (ร้อยละ 10) 2) ความสำเร็จของการแจ้งข่าว (ร้อยละ 80) (1) จำนวนรายงานผ่านระบบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ร้อยละ 50) เป้าหมาย 500 ครั้ง (2) การสรุปข่าวสารและผลความก้าวหน้ารายงานผู้บังคับบัญชา รายไตรมาส (ร้อยละ 30) เป้าหมาย 4 ครั้ง/ปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด