ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

สปท.5/กิจกรรมการสร้างความร่วมมือ กับภาคประชาชน เพื่อสร้างเครือข่ายข่าวของกรุงเทพมหานคร : 04060000-3707

** สำนักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

50.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50.00

นายสยามรัฐ เรืองนาม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันเมืองใหญ่ทั่วโลกได้เผชิญกับปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (Non-traditional Threat) หลายด้าน ทั้งปัญหายาเสพติด ปัญหาแรงงานต่างด้าวและขบวนการค้ามนุษย์ ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ปัญหาความขัดแย้งและผลประโยชน์ของประเทศตะวันตก นำไปสู่ขบวนการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ในส่วนบริบทของภูมิภาคอาเซียน การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) เมื่อปลายปี 2558 ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากร สินค้า และทรัพยากรระว่างประเทศมากขึ้น ในมิติด้านความมั่นคง การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอาจทำให้ปัญหาที่มีอยู่เพิ่มมากขึ้นไปด้วย การที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น ลำพังกำลังเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอยู่ ไม่เพียงพอที่จะรองรับสถานการณ์ จำเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ทั้งภาคราชการ ภาคประชาชน องค์กรเอกชนต่าง ๆ เป็นเครือข่ายข่าว ทำหน้าที่แจ้งข่าวสารสำคัญ ตลอดจนความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง รายงานข่าวสารให้กับทางราชการทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการป้องกันและระงับยับยั้งปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและทันต่อเหตุการณ์ โดยมีสำนักงานเขตเป็นศูนย์กลางในการรับข้อมูลข่าวสารจากเครือข่ายดังกล่าว สำนักงานปกครองและทะเบียน ในฐานะสำนักงานผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอกในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ และมาตรการสำคัญที่จะช่วยป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้แก่มาตรการด้านการข่าว

04060000/04060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบและตระหนักถึงสถานการณ์ด้านความมั่นคง ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านการข่าวเบื้องต้น ตลอดจนกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เป็นหูเป็นตา เป็นกำลังสนับสนุน และรายงานข่าวสารสำคัญตลอดจนความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงในพื้นที่ 3.เพื่อเพิ่มพูนทักษะการสังเกต การรายงานข่าวสารต่อทางราชการ 4.เพื่อสร้างเครือข่ายข่าวในระดับพื้นที่

เป้าหมายของโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 330 คนประกอบด้วย 1.บุคคลสาขาอาชีพต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เช่น เจ้าของผู้ประกอบการบ้านเช่า คอนโดมิเนียม ผู้นำชุมชน วินจักรยานยนต์รับจ้าง อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด มูลนิธิสมาคม ฯลฯ ในพื้นที่เขต ๆ ละ 5 คน รวม 250 คน 2.เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ฝ่ายเทศกิจ หรือฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักงานเขต เขตละ 1 คน รวม 50 คน 3.เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 24 คน 4.วิทยากร 6 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-31)

50.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เนื้อหาและการใช้งานงช่องทางการสื่อสารและรับแจ้งข่าวของเครือข่ายข่าวผ่านระบบ line

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-26)

40.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เนื้อหาและการใช้งานงช่องทางการสื่อสารและรับแจ้งข่าวของเครือข่ายข่าวผ่านระบบ line

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-14)

30.00

14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสร้างช่องทางการสื่อสารและรับแจ้งข่าวของเครือข่ายข่าวผ่านระบบ line ของกิจกรรมการสร้างความร่วมมือ กับภาคประชาชน เพื่อสร้างเครือข่ายข่าวของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-02-12)

0.00

อยู่ระหว่างขั้นตอนการสร้างช่องทางการสื่อสารและรับแจ้งข่าวของเครือข่ายข่าวผ่านระบบ line ของกิจกรรมการสร้างความร่วมมือ กับภาคประชาชน เพื่อสร้างเครือข่ายข่าวของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-01-20)

17.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเขียนกิจกรรมและขออนุมัติกิจกรรมการสร้างความร่วมมือ กับภาคประชาชน เพื่อสร้างเครือข่ายข่าวของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-31)

15.00

31/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนิโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-11-18)

12.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-21)

10.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการศึกษาข้อมูลกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนกิจกรรมและขออนุมัติกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 2
:สร้างช่องทางการสื่อสารและรับแจ้งข่าวของเครือข่ายข่าวผ่านระบบ line
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 3
:สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาและการใช้งาน
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 4
:รวบรวมรายงานผ่านระบบ line ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 500 ครั้ง
:50%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 5
:สรุปข่าวสารและผลความก้าวหน้ารายงานผู้บังคับบัญชา เป็นรายไตรมาส
:20%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04060000-3707

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04060000-3707

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0406-0748

ตัวชี้วัด : สปท.5/ร้อยละความสำเร็จในการสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชนเพื่อสร้างเครือข่ายข่าวของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 40.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **