รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

สปท.8/ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจัดงานละศีล-อด ที่มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการระดับมากขึ้นไป : 0406-0751

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 15.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม/คำอธิบาย ผู้เข้าร่วมโครงการ หมายถึงประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม (มุสลิม) ที่เข้าร่วมโครงการจัดงานละศีล – อด ความพึงพอใจ พิจารณาจากผลการทอดแบบสำรวจซึ่งได้ดำเนินการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการจัดงานละศีล-อด จากแบบสำรวจ ซึ่งมีช่องทำเครื่องหมาย 5 ช่อง คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ วัดผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่ตอบแบบคำถาม โดยนับจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจในช่อง มากที่สุดและมาก หารด้วยจำนวนแบบสำรวจทั้งหมด คูณด้วย 100 วัดผลความพึงพอใจในภาพรวม โดยนำจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจในช่องมากที่สุดและมากของทุกข้อมารวมกัน หารด้วย จำนวนแบบสำรวจ คูณด้วย จำนวนข้อคำถาม คูณด้วย 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

แบบสำรวจความพึงพอใจ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
:เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๑ สร้างเนื้อหาความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด