ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

สปท.8/โครงการจัดงานละศีล-อด : 04060000-3710

** สำนักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวสุชานาถ กลิ่นประชา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรุงเทพมหานครกับองค์กรศาสนาอิสลามและผู้นับถือศาสนาอิสลาม ด้วยหลักการของศาสนาอิสลามได้กำหนดให้ผู้ที่เป็นมุสลิมต้องเคารพเชื่อฟังผู้นำของชุมชน รวมทั้งต้องปฏิบัติศาสนกิจเกี่ยวกับการถือศีล-อด ในเดือนรอมฎอนของทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2563เดือนรอมฎอน อยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคม –มิถุนายน2563เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรุงเทพมหานครกับองค์กรศาสนาอิสลาม และผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจึงสมควรจัดงานละศีล-อด ในปี พ.ศ.2563

04060000/04060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรศาสนาอิสลาม ผู้นำของชุมชนมุสลิม ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานคร กับคณะผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2.2 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมต่อการปฏิบัติศาสนกิจของผู้นับถือศาสนาอิสลาม

เป้าหมายของโครงการ

จัดงานละศีล-อด ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2561 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) โดยมีผู้ร่วมงาน จำนวน 1,460 คน ประกอบด้วย 3.1 คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จำนวน 12 คน 3.2 คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คน 3.3 ประธานสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คน 3.4 กรรมการอิสลามประจำมัสยิด จำนวน 182 มัสยิด มัสยิดละ 5 คน จำนวน 910 คน 3.5 บุคคลที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเชิญร่วมงาน จำนวน 160 คน 3.6 ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร จำนวน 347 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๑ สร้างเนื้อหาความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-21)

10.00

21/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยห้ามมิให้มีการรวมตัวกันของประชาชน และยังไม่ทราบว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สถานการณ์ปกติเมื่อใด สำนักงานปกครองและทะเบียน จึงทำหนังสือเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ให้ยกเลิกการจัดโครงการดังกล่าว และส่างเงินคืนให้สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-04-20)

25.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-03-26)

20.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-02-12)

17.00

12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-01-20)

16.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-31)

15.00

31/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-11-18)

12.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-21)

10.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ติดต่อสถานที่จัดงาน
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ขอเงินประจำงวดและยืมเงินทดรองราชการ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดทำเอกสาร
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดงานตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ประเมินผลและรายงานปลัดกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04060000-3710

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04060000-3710

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0406-0751

ตัวชี้วัด : สปท.8/ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจัดงานละศีล-อด ที่มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการระดับมากขึ้นไป

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
10.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **