รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

สปท.9/ร้อยละความสำเร็จของการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร : 0406-0752

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 17.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
17.00
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การเลือกตั้ง หมายถึง การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ระดับความสำเร็จ คิดจาก ระดับ 1 ประสานงาน อำนวยการ และดำเนินการแจ้งสำนักงานเขตให้เตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง การประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง และประกาศให้มีการเลือกตั้ง ได้สำเร็จ ระดับ 2 สามารถดำเนินการในระดับที่ 1 ได้ สำเร็จ และประสานงาน อำนวยการ และดำเนินการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง การประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง การประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงาน ผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (ปธ.กปน./กปน./รปภ.) ระดับ 3 สามารถดำเนินการในระดับ 2 ได้สำเร็จและประสานงาน อำนวยการ และดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรประจำเขต เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง(ปธ.กปน./กปน./รปภ.) โดยมีผลความพึงพอใจของสำนักงานเขตที่มีต่อการประสานงาน และอำนวยการจัดการเลือกตั้ง ของสำนักงานปกครองและทะเบียนระดับมากขึ้นไปร้อยละ 80 ระดับ 4 สามารถดำเนินการได้ในระดับ 3 ได้สำเร็จ และจัดการเลือกตั้ง และประกาศผลการนับคะแนนได้เรียบร้อย วิธีการคำนวณ เทียบผลการดำเนินการที่สามารถดำเนินการได้กับเกณฑ์กำหนดระดับความสำเร็จ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ เทียบผลการดำเนินการที่สามารถดำเนินการได้กับเกณฑ์กำหนดระดับความสำเร็จ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รายงานผลการดำเนินโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:มิติที่ ๕.๓ - การกระจายอำนาจสู่ประชาชน
:เป้าหมายที่ ๕.๓.๑ ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่ต้องทำเท่าที่จำเป็นและให้อำานาจในการกำหนดนโ%
:เป้าประสงค์ที่ ๕.๓.๑.๑ จัดตั้งเทศบาลนครในกรุงเทพมหานคร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด