ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

สปท.9/การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร : 04060000-3711

** สำนักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นายสุพจน์ หล้าจำศีล

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล ตามที่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวให้นำมาใช้บังคับกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครด้วย โดยกรุงเทพมหานครมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งร้องขอ รวมทั้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั้งหมด เว้นแต่ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในภารกิจที่กรุงเทพมหานครต้องรับผิดชอบดำเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด สำนักงานปกครองและทะเบียนจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณและการใช้จ่ายเงินในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

04060000/04060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒. วัตถุประสงค์ ๒.๑ เพื่อให้การเตรียมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม ๒.๒ เพื่อให้การบริหารงบประมาณและการใช้จ่ายเงินในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.๓ เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในภารกิจที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบดำเนินการ สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

เป้าหมายของโครงการ

๓. เป้าหมาย การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในภารกิจที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
มิติที่ ๕.๓ - การกระจายอำนาจสู่ประชาชน
เป้าหมายที่ ๕.๓.๑ ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่ต้องทำเท่าที่จำเป็นและให้อำานาจในการกำหนดนโ%
เป้าประสงค์ที่ ๕.๓.๑.๑ จัดตั้งเทศบาลนครในกรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-15)

10.00

15/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประกอบกับสำนักงานปกครองและทะเบียน ได้คืนเงินงบประมาณสำหรับการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง 270 ล้านบาท ให้สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-05-21)

25.00

21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2020-04-20)

24.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-03-26)

22.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-12)

20.00

12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2020-01-20)

18.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2019-12-31)

17.00

31/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-18)

15.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลการดำเนินการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-21)

10.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลการดำเนินการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานงาน อำนวยการ และดำเนินการแจ้งสำนักงานเขตให้เตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง การประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง และประกาศให้มีการเลือกตั้ง ได้สำเร็จ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:ประสานงาน อำนวยการ และดำเนินการแจ้งสำนักงานเขตให้เตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง การประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง และประกาศให้มีการเลือกตั้ง ได้สำเร็จ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:ประสานงาน อำนวยการ และดำเนินการแจ้งสำนักงานเขตให้เตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง การประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง และประกาศให้มีการเลือกตั้ง ได้สำเร็จ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04060000-3711

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04060000-3711

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0406-0752

ตัวชี้วัด : สปท.9/ร้อยละความสำเร็จของการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
17.00

100 / 100
2
22.00

100 / 100
3
10.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **