รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

สปท.13/ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) : 0406-0756

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 7.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
40.00
100.0000
100 / 100
3
80.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนที่สำนักงานปกครองและทะเบียนดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดตามแนวทาง/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนที่สำนักงานปกครองและทะเบียนดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดตามแนวทาง/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) โครงการลดการใช้พลังงานการใช้ไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 1. ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้โปรดอนุมัติโครงการลดการใช้พลังงานการใช้ไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและลดค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และมีหน่วยงาน/ส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบโครงการฯ โดยมีระยะเวลาดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – 30 สิงหาคม 2563 2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ระหว่างหน่วยงาน/ส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 โดยมีหน่วยงาน/ส่วนราชการตามโครงการฯ 17 หน่วยงาน/ส่วนราชการ ตกลงร่วมกันดำเนินการตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานครได้ให้กรอบและแนวทางความร่วมมือภายในขอบเขตหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน/ส่วนราชการ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าฯ 3. ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้โปรดลงนามในคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2101/2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการลดการใช้พลังงานภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีคณะทำงานฯ รวม 45 ราย และมีผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานคณะทำงานฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณากำหนดนโยบายและมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยประสานความร่วมมือกับคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน เพื่อกำกับดูแลลดการใช้พลังงานไฟฟ้าฯ ให้ลดไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดจุดห้า (7.5) ประกอบกับให้คณะทำงานฯ กำกับติดตามการใช้พลังงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและรายงานความก้าวหน้าการใช้ปริมาณไฟฟ้า ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะทุก 3 เดือน 4. การใช้พลังงานภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน/ส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – 30 สิงหาคม 2563 ลดลง 17.5478 2. โครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่ต้องรักษา/พัฒนา/คงไว้ที่ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเลือกตั้งโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1. สำนักงานปกครองและทะเบียนได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเลือกตั้งของสำนักงานเขต ๆ ละ ๑๐ คน รวมทั้งสิ้น ๕๐๐ คน ในวันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา 10.00 น. ผ่านระบบ Microsoft Team ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) 2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเลือกตั้งของสำนักงานเขต เข้ารับการอบรมฯ จำนวน ๕๐๐ คน ครบถ้วนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขต ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการอบรม ฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน ๒๐ คน เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย ที่กำหนดไว้เดิม รวมมีจำนวนผู้เข้ารับการอบรม ฯ ทั้งสิ้น ๕๒๐ คน 3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเลือกตั้งของสำนักงานเขต และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการอบรม ในวันดังกล่าว สามารถตอบแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจหลังการอบรม ฯ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จำนวน ๕๑๘ คน และไม่ผ่านเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ จำนวน ๒ คน จากผู้ตอบแบบทดสอบทั้งสิ้น จำนวน ๕๒๐ คน คิดเป็นผู้ผ่านการตอบแบบทดสอบ ฯ ร้อยละ 99.62

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่ สกก. กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่ สกก. กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่ สกก. กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด