ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

สปท.13/โครงการลดการใช้ไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร : 04060000-3718

** สำนักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางนวลละออง เทศวงษ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตามที่ สกก. กำหนด

04060000/04060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่ สกก. กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

ตามที่ สกก. กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-20)

100.00

20/09/2563 : 1. โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) โครงการลดการใช้พลังงานการใช้ไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 1. ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้โปรดอนุมัติโครงการลดการใช้พลังงานการใช้ไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและลดค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และมีหน่วยงาน/ส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบโครงการฯ โดยมีระยะเวลาดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – 30 สิงหาคม 2563 2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ระหว่างหน่วยงาน/ส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 โดยมีหน่วยงาน/ส่วนราชการตามโครงการฯ 17 หน่วยงาน/ส่วนราชการ ตกลงร่วมกันดำเนินการตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานครได้ให้กรอบและแนวทางความร่วมมือภายในขอบเขตหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน/ส่วนราชการ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าฯ 3. ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้โปรดลงนามในคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2101/2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการลดการใช้พลังงานภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีคณะทำงานฯ รวม 45 ราย และมีผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานคณะทำงานฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณากำหนดนโยบายและมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยประสานความร่วมมือกับคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน เพื่อกำกับดูแลลดการใช้พลังงานไฟฟ้าฯ ให้ลดไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดจุดห้า (7.5) ประกอบกับให้คณะทำงานฯ กำกับติดตามการใช้พลังงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและรายงานความก้าวหน้าการใช้ปริมาณไฟฟ้า ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะทุก 3 เดือน 4. การใช้พลังงานภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน/ส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – 30 สิงหาคม 2563 ลดลง 17.5478 2. โครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่ต้องรักษา/พัฒนา/คงไว้ที่ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเลือกตั้งโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1. สำนักงานปกครองและทะเบียนได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเลือกตั้งของสำนักงานเขต ๆ ละ ๑๐ คน รวมทั้งสิ้น ๕๐๐ คน ในวันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา 10.00 น. ผ่านระบบ Microsoft Team ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) 2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเลือกตั้งของสำนักงานเขต เข้ารับการอบรมฯ จำนวน ๕๐๐ คน ครบถ้วนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขต ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการอบรม ฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน ๒๐ คน เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย ที่กำหนดไว้เดิม รวมมีจำนวนผู้เข้ารับการอบรม ฯ ทั้งสิ้น ๕๒๐ คน 3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเลือกตั้งของสำนักงานเขต และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการอบรม ในวันดังกล่าว สามารถตอบแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจหลังการอบรม ฯ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จำนวน ๕๑๘ คน และไม่ผ่านเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ จำนวน ๒ คน จากผู้ตอบแบบทดสอบทั้งสิ้น จำนวน ๕๒๐ คน คิดเป็นผู้ผ่านการตอบแบบทดสอบ ฯ ร้อยละ 99.62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-09)

100.00

9/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-04)

90.00

4/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนที่สำนักงานปกครองและทะเบียนดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดตามแนวทาง/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-20)

80.00

20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนที่สำนักงานปกครองและทะเบียนดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดตามแนวทาง/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-15)

70.00

15/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนที่สำนักงานปกครองและทะเบียนดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดตามแนวทาง/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-21)

60.00

21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนที่สำนักงานปกครองและทะเบียนดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดตามแนวทาง/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-20)

50.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนที่สำนักงานปกครองและทะเบียนดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดตามแนวทาง/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-26)

40.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนที่สำนักงานปกครองและทะเบียนดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดตามแนวทาง/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-12)

30.00

12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - คัดเลือกโครงการ ให้บริการที่ดีที่สุด ที่เคยนำเสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ที่มีความโดดเด่นและสำคัญอย่างน้อย 1 โครงการ - เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานครพิจารณา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-20)

25.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - คัดเลือกโครงการ ให้บริการที่ดีที่สุด ที่เคยนำเสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ที่มีความโดดเด่นและสำคัญอย่างน้อย 1 โครงการ - เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานครพิจารณา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-31)

20.00

31/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-18)

15.00

18/11/2562 : ในเดือนกันยายน 2562 หน่วยงานสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมมือร่วมใจกันลดใช้พลังงาน คิดเป็นร้อยละ 10.59

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-21)

10.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ออกแบบ รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการบันทึกเข้าระบบการสืบข้อมูล
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำหน้าเอกสารที่ใช้เผยแพร่ข้อมูล (Web Page) เพื่อเชื่อมโยงเข้ากับเว็บไซด์ของสำนักงานปกครองและทะเบียน
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:นำข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) ส่งผ่านเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ของกรุงเทพมหานครจัดทำร่างคู่มือการบริการ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04060000-3718

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04060000-3718

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0406-0756

ตัวชี้วัด : สปท.13/ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 7

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **