รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

สปท.16/ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน : 0406-0759

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 4

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100
100 / 100
2
40.00
100
100 / 100
3
80.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินโครงการตามแผนงาน และกำกับติดตามผลการดำเนินโครงการฯ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 2 ให้ สนอ. ภายในเดือน เม.ย. 63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินโครงการตามแผนงาน และกำกับติดตามผลการดำเนินโครงการฯ ตามข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

คณะทำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงาน-ปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ ช่วงที่ 1 วันที่ 24 ธันวาคม 2562 สำนักงานปกครองและทะเบียน ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้สำนักอนามัยประกอบด้วย 1.1 สำเนาโครงการการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในสำนักงานปกครองและทะเบียน ตามแบบ OCC2 (63) 1.2 สำเนาคำสั่งสำนักงานปกครองและทะเบียน ที่ 31/2562 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงานปกครองและทะเบียน 1.3 แบบรายงานการใช้ข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการ สังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ตามแบบ R1 (63) พร้อมภาพถ่ายประกอบ 1.4 สำเนาหนังสือเวียนแจ้งข้อปฏิบัติฯ กลาง (การใช้รถยนต์) ของสำนักงานปกครองและทะเบียน ช่วงที่ 2 วันที่ 21 เมษายน 2563 สำนักงานปกครองและทะเบียน ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้สำนักอนามัยประกอบด้วย 2.1 แบบรายงานผลการดำเนินงานและการติดตามโครงการ ตามแบบ OCC3 (63) จำนวน 3 ชุด พร้อมภาพถ่ายประกอบ ประกอบด้วย - งานที่ 1 งานจัดทำเอกสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์ - งานที่ 2 งานสำนักงาน (การจัดการองค์ความรู้แบบบูรณาการและสภาพแวดล้อมในการทำงาน) - งานที่ 3 งานขับรถยนต์ 2.2 แบบรายงานการใช้ข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการ สังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 ตามแบบ R2 (63) พร้อมภาพถ่ายประกอบ ช่วงที่ 3 วันที่ 27 เมษายน 2563 สำนักงานปกครองและทะเบียน ได้ดำเนินการจัดส่งแบบสำรวจตัวชี้วัดที่ 4.2 กรณีหน่วยงานได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สำนักอนามัยเกี่ยวกับการปรับแนวทางการดำเนินงานและการประเมินตัวชี้วัดให้เหมาะสม ช่วงที่ 4 ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 สำนักงานปกครองและทะเบียน ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้สำนักอนามัยประกอบด้วย 4.1 สำเนาแบบรายงานการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการฯ ตามแบบOCC4 (63) พร้อมภาพถ่ายประกอบ 4.2 สำเนาข้อปฏิบัติฯ ของหน่วยงาน ตามแบบ OCC5 (63) ยกเว้นงานที่ 3 จัดส่งในรูปสำเนาคำสั่งฯ 4.3 สำเนาหนังสือเวียนทุกส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน พร้อมภาพถ่ายการนำข้อปฏิบัติฯ ไปใช้ 4.4 สำเนาแบบการติดตามและประเมินผลการใช้ข้อปฏิบัติฯ ตามแบบ OCC6 (63) 4.5 สำเนาหลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฯ พร้อมภาพถ่ายประกอบ 4.6 แบบรายงานการใช้ข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการ สังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 ตามแบบ R3 (63) 4.7 สำเนารายงานการประชุมคณะทำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงานปกครองและทะเบียน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 4.8 สำเนาหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงหัวหน้าหน่วยงานรับทราบผลการดำเนินงานภาพรวมของหน่วยงาน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่ สนอ. กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่ สนอ. กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่ สนอ. กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0113 : แผนการปรับปรุงจุดเสี่ยงภัยด้านการจราจร)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0115 : ข้อมูลจุดเสี่ยงภัยด้านจราจรที่ได้รับการปรับปรุง)

ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0114 : ข้อมูลจุดเสี่ยงภัยด้านการจราจร)