ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

สปท.16/กิจกรรมการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงานปกครองและทะเบียน : 04060000-3717

** สำนักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวสุชานาถ กลิ่นประชา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตามที่ สนอ. กำหนด

04060000/04060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่ สนอ. กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

ตามที่ สนอ. กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/09/2563 : คณะทำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงาน-ปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ ช่วงที่ 1 วันที่ 24 ธันวาคม 2562 สำนักงานปกครองและทะเบียน ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้สำนักอนามัยประกอบด้วย 1.1 สำเนาโครงการการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในสำนักงานปกครองและทะเบียน ตามแบบ OCC2 (63) 1.2 สำเนาคำสั่งสำนักงานปกครองและทะเบียน ที่ 31/2562 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงานปกครองและทะเบียน 1.3 แบบรายงานการใช้ข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการ สังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ตามแบบ R1 (63) พร้อมภาพถ่ายประกอบ 1.4 สำเนาหนังสือเวียนแจ้งข้อปฏิบัติฯ กลาง (การใช้รถยนต์) ของสำนักงานปกครองและทะเบียน ช่วงที่ 2 วันที่ 21 เมษายน 2563 สำนักงานปกครองและทะเบียน ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้สำนักอนามัยประกอบด้วย 2.1 แบบรายงานผลการดำเนินงานและการติดตามโครงการ ตามแบบ OCC3 (63) จำนวน 3 ชุด พร้อมภาพถ่ายประกอบ ประกอบด้วย - งานที่ 1 งานจัดทำเอกสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์ - งานที่ 2 งานสำนักงาน (การจัดการองค์ความรู้แบบบูรณาการและสภาพแวดล้อมในการทำงาน) - งานที่ 3 งานขับรถยนต์ 2.2 แบบรายงานการใช้ข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการ สังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 ตามแบบ R2 (63) พร้อมภาพถ่ายประกอบ ช่วงที่ 3 วันที่ 27 เมษายน 2563 สำนักงานปกครองและทะเบียน ได้ดำเนินการจัดส่งแบบสำรวจตัวชี้วัดที่ 4.2 กรณีหน่วยงานได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สำนักอนามัยเกี่ยวกับการปรับแนวทางการดำเนินงานและการประเมินตัวชี้วัดให้เหมาะสม ช่วงที่ 4 ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 สำนักงานปกครองและทะเบียน ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้สำนักอนามัยประกอบด้วย 4.1 สำเนาแบบรายงานการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการฯ ตามแบบOCC4 (63) พร้อมภาพถ่ายประกอบ 4.2 สำเนาข้อปฏิบัติฯ ของหน่วยงาน ตามแบบ OCC5 (63) ยกเว้นงานที่ 3 จัดส่งในรูปสำเนาคำสั่งฯ 4.3 สำเนาหนังสือเวียนทุกส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน พร้อมภาพถ่ายการนำข้อปฏิบัติฯ ไปใช้ 4.4 สำเนาแบบการติดตามและประเมินผลการใช้ข้อปฏิบัติฯ ตามแบบ OCC6 (63) 4.5 สำเนาหลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฯ พร้อมภาพถ่ายประกอบ 4.6 แบบรายงานการใช้ข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการ สังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 ตามแบบ R3 (63) 4.7 สำเนารายงานการประชุมคณะทำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงานปกครองและทะเบียน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 4.8 สำเนาหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงหัวหน้าหน่วยงานรับทราบผลการดำเนินงานภาพรวมของหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-20)

100.00

20/09/2563 : สำนักงานปกครองและทะเบียน ดำเนินการตามตัวชี้วัดดังกล่าวได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ และส่งให้สำนักอนามัยพิจารณาภายในระยะเวลาที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-24)

100.00

24/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-04)

90.00

4/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนที่สำนักงานปกครองและทะเบียนดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดตามแนวทาง/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-15)

80.00

15/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินโครงการตามแผนงาน และกำกับติดตามผลการดำเนินโครงการฯ ตามข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-21)

60.00

21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินโครงการตามแผนงาน และกำกับติดตามผลการดำเนินโครงการฯ ตามข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-20)

50.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินโครงการตามแผนงาน และกำกับติดตามผลการดำเนินโครงการฯ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 2 ให้ สนอ. ภายในเดือน เม.ย. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-26)

40.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินโครงการตามแผนงาน และกำกับติดตามผลการดำเนินโครงการฯ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 2 ให้ สนอ. ภายในเดือน เม.ย. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-12)

30.00

12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - การทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน - คัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูง นำมาจัดการความเสี่ยงในการทำงาน อย่างน้อย 2 งาน - คัดเลือกงานที่ได้จัดการความเสี่ยง ในปีที่ผ่านมา นำมาต่อยอดพัฒนางาน อย่างน้อย 1 งาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-20)

20.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - การทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน - คัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูง นำมาจัดการความเสี่ยงในการทำงาน อย่างน้อย 2 งาน - คัดเลือกงานที่ได้จัดการความเสี่ยง ในปีที่ผ่านมา นำมาต่อยอดพัฒนางาน อย่างน้อย 1 งาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-31)

15.00

31/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-11-18)

12.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-21)

10.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมกำหนดแผนการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนการตรวจเดือนละ 1 ครั้ง
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานการตรวจให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลการจัดทำรายงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04060000-3717

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04060000-3717

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0406-0759

ตัวชี้วัด : สปท.16/ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 4

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **