รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของหน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ตามแผนการตรวจสอบประจำปี และปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน : 0407-0931

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 86

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
30.00
100
100 / 100
3
50.00
100
100 / 100
4
86.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตรวจสอบหน่วยงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2563 เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบรายงานทางการเงินของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามแผนการตรวจสอบประจำปี (เฉพาะหน่วยงานที่มีรายงานทางการเงิน) และรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวให้ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาและหรือสั่งการตามข้อเสนอแนะที่ระบุไว้ในรายงานฯ เพื่อให้หน่วยรับตรวจแก้ไขหรือปรับปรุงการดำเนินงาน ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะต้องติดตามผลความคืบหน้าของการดำเนินการ (ไม่ว่าจะแก้ไขเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนหน่วยงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบรายงานทางการเงิน และปฏิบัติตามข้อสั่งการของปลัดกรุงเทพมหานครหรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน คูณ 100 หารด้วย จำนวนหน่วยงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่จะเข้าตรวจสอบรายงานทางการเงิน (เฉพาะหน่วยงานที่มีรายงานทางการเงิน)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงิน (เฉพาะหน่วยงานที่มีรายงานทางการเงิน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0512 : จำนวนและข้อมูลกฏหมาย ระเบียบที่มีการเสนอปรับปรุงแก้ไข และผลการแล้วเสร็จ)

ตาราง : กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย (รักษาสถานภาพ)

หน่วยงาน : สำนักงานกฎหมายและคดี

คำอธิบายตาราง : รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

idbudgetyearmonth_amount_lawamount_inmeetingadddateupdatedate
12562ตุลาคม212020-06-022020-06-02
22562พฤศจิกายน212020-06-022020-06-02
32562ธันวาคม222020-06-022020-06-02
42563มกราคม212020-06-022020-06-02
52563กุมภาพันธ์222020-06-022020-06-02
62563มีนาคม322020-06-022020-06-02
72563เมษายน222020-06-022020-06-02
82563พฤษภาคม402020-06-022020-07-14
92563มิถุนายน002020-07-142020-07-14
102563กรกฎาคม202020-08-132020-08-13
112563สิงหาคม002020-09-162020-09-16
122563กันยายน002020-09-162020-09-16
132564ตุลาคม 2563002020-10-272020-10-27
162564พฤศจิกายน 2563102020-11-132020-11-13
172564ธันวาคม 2563622020-12-292020-12-29
212564มกราคม 2564912021-01-272021-01-27