ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการส่งเสริมให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามข้อเสนอแนะด้านการตรวจสอบรายงานทางการเงินของผู้ตรวจสอบภายใน : 04070000-3761

** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

วิลาวัลย์ ประพินพงษ์ 1372

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบรายงานทางการเงินของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามแผนการตรวจสอบประจำปี (เฉพาะหน่วยงานที่มีรายงานทางการเงิน) และรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวให้ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาและหรือสั่งการตามข้อเสนอแนะที่ระบุไว้ในรายงานฯ

04070000/04070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ผู้ตรวจสอบภายในติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยรับตรวจที่แก้ไขหรือปรับปรุงการดำเนินงาน

เป้าหมายของโครงการ

หน่วยรับตรวจแก้ไขหรือปรับปรุงการดำเนินงาน (ไม่ว่าจะแก้ไขเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-19)

100.00

19/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-14)

90.00

14/07/2563 : อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบประจำปี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-22)

80.00

22/06/2563 : อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบประจำปี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-29)

70.00

29/05/2563 : อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบประจำปี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-23)

60.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบประจำปี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-11)

50.00

11/3/2563 : อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบประจำปี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-19)

40.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบประจำปี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-20)

30.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-14)

10.00

14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:พิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปี และกำหนดหน่วยงานเป้าหมายที่จะเข้าตรวจสอบบัญชีและการเงิน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (รายหน่วยงาน) เมื่อจะเข้าตรวจสอบ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-28 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-28 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ตรวจสอบรายงานทางการเงินของหน่วยงาน และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานด้านดังกล่าว
:20%
เริ่มต้น :2019-10-28 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-28 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดตามผลการดำเนินการของหน่วยงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-28 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-28 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04070000-3761

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04070000-3761

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0407-0931

ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ตามแผนการตรวจสอบประจำปี และปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 86

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
86.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **