รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และกำหนดนโยบายด้านการตรวจสอบและสร้างคุณค่าเพิ่มแก่องค์กร : 0407-0934

ค่าเป้าหมาย คณะ : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ คณะ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คณะ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างรอผลการหารือกับกรมบัญชีกลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างรอผลการหารือกับกรมบัญชีกลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างรอผลการหารือกับกรมบัญชีกลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อยู่ระหว่างรอผลการหารือกับกรมบัญชีกลาง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จของการดำเนินการด้านต่าง ๆ เพื่อที่จะจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของกรุงเทพมหานครให้สำเร็จ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

พิจารณาจากผลสำเร็จของการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (เฉพาะขั้นตอนที่สำนักงานตรวจสอบภายในดำเนินการ)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๕ กรุงเทพมหานครมีนโยบายทางการคลังที่ชัดเจน เพื่อรองรับการขยายตัว

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด