ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของกรุงเทพมหานคร : 04070000-3769

** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

วิลาวัลย์ ประพินพงษ์ 1372

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การดำเนินการด้านต่าง ๆ เพื่อที่จะจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของกรุงเทพมหานครให้สำเร็จ

04070000/04070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของกรุงเทพมหานครให้สำเร็จ

เป้าหมายของโครงการ

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๕ กรุงเทพมหานครมีนโยบายทางการคลังที่ชัดเจน เพื่อรองรับการขยายตัว

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-09)

100.00

9/9/2563 : อยู่ระหว่างรอผลการหารือกับกรมบัญชีกลาง

** ปัญหาของโครงการ :มีการประกาศใช้กฏหมายฉบับใหม่ จึงกระทบกับแผนการที่ได้วางไว้ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก ไม่สามารถควบคุมได้

** อุปสรรคของโครงการ :รอผลการพิจารณาความเหมาะสมจากกรมบัญชีกลาง

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-19)

60.00

19/8/2563 : อยู่ระหว่างรอผลการหารือกับกรมบัญชีกลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-14)

50.00

14/07/2563 : อยู่ระหว่างรอผลการหารือกับกรมบัญชีกลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-22)

50.00

22/06/2563 : อยู่ระหว่างรอผลการหารือกับกรมบัญชีกลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-23)

50.00

23/05/2563 : อยู่ระหว่างรอผลการหารือกับกรมบัญชีกลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-23)

50.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างรอผลการหารือกับกรมบัญชีกลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-11)

50.00

11/3/2563 : อยู่ระหว่างรอผลการหารือกับกรมบัญชีกลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-12)

40.00

12/2/2563 : อยู่ระหว่างรอผลการหารือกับกรมบัญชีกลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-20)

40.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างรอผลการหารือกับกรมบัญชีกลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างรอผลการหารือกับกรมบัญชีกลาง เนื่องจากมีการประกาศใช้กฏหมายฉบับใหม่จึงต้องพิจารณาความเหมาะสมในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-14)

20.00

14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาแนวทาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตามผลการพิจารณาร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายในของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ติดตามผลการพิจารณาร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และการตรวจสอบภายในของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
:30%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย
:30%
เริ่มต้น :2020-01-06 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-06 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รวบรวม พิจารณา และเสนอรายชื่อคณะกรรมการ
:20%
เริ่มต้น :2020-01-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-15 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เมื่อร่างระเบียบฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบแล้ว สำนักงานตรวจสอบภายในเสนอจัดตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบให้ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณา
:20%
เริ่มต้น :2020-02-03 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-03 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04070000-3769

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04070000-3769

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0407-0934

ตัวชี้วัด : จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และกำหนดนโยบายด้านการตรวจสอบและสร้างคุณค่าเพิ่มแก่องค์กร

ค่าเป้าหมาย คณะ : 1

ผลงานที่ทำได้ คณะ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คณะ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **