รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการนำข้อเสนอแนะจากระบบสำรวจความคิดเห็นจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ และหรือประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำมาดำเนินการ : 0407-0936

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 70.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
40.00
100.0000
100 / 100
3
70.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

วิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาระบบฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการพัฒนาและทดสอบระบบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการพัฒนาและทดสอบระบบเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

สำนักงานตรวจสอบภายในสามารถนำข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ได้จากระบบสารสนเทศดังกล่าวมาดำเนินการให้เกิดการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครหรือ การตรวจสอบภายในหรือวางแผนที่จะดำเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงงานดังกล่าวในอนาคต

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ได้รับจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ และหรือประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ผ่านระบบสารสนเทศ และนำมาดำเนินการ พัฒนา หรือปรับปรุงงานด้านต่าง ๆ หรือวางแผนที่จะดำเนินการ คูณ 100 หารด้วย จำนวนข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นทั้งหมดที่ได้รับจากการสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายผ่านระบบสารสนเทศ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด