ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ และนำมาพัฒนาหรือปรับปรุงงานตรวจสอบภายใน : 04070000-3773

** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

วิลาวัลย์ ประพินพงษ์ 1372

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การนำข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ได้จากระบบสารสนเทศดังกล่าวมาดำเนินการให้เกิดการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครหรือการตรวจสอบภายในหรือวางแผนที่จะดำเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงงานดังกล่าวในอนาคต

04070000/04070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

การนำข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ได้รับจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ และหรือประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ผ่านระบบสารสนเทศ และนำมาดำเนินการ พัฒนา หรือปรับปรุงงานด้านต่าง ๆ หรือวางแผนที่จะดำเนินการ

เป้าหมายของโครงการ

ประเด็นข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่นำมาดำเนินการ พัฒนา หรือปรับปรุงงานด้านต่าง ๆ ได้สำเร็จ หรือวางแผนที่จะดำเนินการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-09)

100.00

09/09/2563 : ดำเนินการรวบรวมข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากระบบฯ เรียบร้อยแล้ว และนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบในปี 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-19)

90.00

19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ และนำมาพัฒนาหรือปรับปรุงงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-14)

80.00

14/07/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการใช้งานระบบ เพื่อเก็บรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ และนำมาพัฒนาหรือปรับปรุงงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-22)

70.00

22/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการใช้งานระบบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-23)

60.00

23/05/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทดลองเริ่มใช้งานระบบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-23)

50.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทดสอบการทำงานของระบบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-11)

40.00

11/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการออกแบบการนำเสนอข้อมูลและทดสอบการทำงานของระบบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-12)

30.00

12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบการจัดเก็บข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาพัฒนากระบวนงานตรวจสอบภายใน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-20)

20.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-24)

10.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-14)

5.00

14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประมวลผลข้อมูลหรือข้อคิดเห็นจากระบบสารสนเทศสำรวจความคิดเห็นฯ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:นำข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพิจารณาโอกาสที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงงานตรวจสอบภายใน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ผู้รับผิดชอบเสนอประเด็นที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงงานตรวจสอบภายในให้ผู้บริหารพิจารณาและเห็นชอบ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดตามและประเมินผล
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04070000-3773

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04070000-3773

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0407-0936

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการนำข้อเสนอแนะจากระบบสำรวจความคิดเห็นจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ และหรือประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำมาดำเนินการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **