รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ที่หน่วยรับตรวจยอมรับและนำไปปฏิบัติ : 0407-0949

ค่าเป้าหมาย ประเด็น : 3.0000

ผลงานที่ทำได้ ประเด็น : 5.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ประเด็น)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
100.0000
100 / 100
4
5.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดทำแผนการตรวจสอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างจัดทำแผนการตรวจสอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างจัดทำแผนการตรวจสอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

จำนวนข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ที่หน่วยรับตรวจยอมรับหรือรับทราบและนำไปปฏิบัติหรือวางแผนที่จะดำเนินการปรับปรุงหรือพัฒนางานด้านดังกล่าวในอนาคต

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ที่หน่วยรับตรวจยอมรับหรือรับทราบและนำไปปฏิบัติหรือวางแผนที่จะดำเนินการปรับปรุงหรือพัฒนางานด้านดังกล่าวในอนาคต

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รายงานผลการตรวจสอบ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด