ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร : 04070000-3764

** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

วิลาวัลย์ ประพินพงษ์ 1372

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การกำหนดนโยบาย มาตรการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด (มีมาตรการควบคุมกำกับ ตรวจสอบ)

04070000/04070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยรับตรวจยอมรับหรือรับทราบและนำข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ไปปฏิบัติหรือวางแผนที่จะดำเนินการปรับปรุงหรือพัฒนางานด้านดังกล่าวในอนาคต

เป้าหมายของโครงการ

จำนวนข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ที่หน่วยรับตรวจยอมรับหรือรับทราบและนำไปปฏิบัติหรือวางแผนที่จะดำเนินการปรับปรุงหรือพัฒนางานด้านดังกล่าวในอนาคต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-09)

100.00

2020-9-9 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-19)

80.00

19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงเนื้อหาของโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-14)

70.00

14/07/2563 : อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเนื้อหาและกิจกรรมของโครงการในรูปแบบออนไลน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-22)

60.00

22/06/2563 : อยู่ระหว่างการจัดเตรียมโครงการในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จึงยกเลิกการจัดสัมมนาที่โรงแรม

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดสัมมนาที่โรงแรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-23)

60.00

23/05/2563 : อยู่ระหว่างการจัดเตรียมโครงการในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จึงยกเลิกการจัดสัมมนาที่โรงแรม

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดสัมมนาที่โรงแรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-23)

50.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการฯ โดยปรับเปลี่ยนโครงการฯ ให้เป็นรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-11)

40.00

11/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการฯ ซึ่งคาดว่าจะจัดในวันที่ 21 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-12)

30.00

12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-20)

10.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-24)

10.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-14)

5.00

14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ เสนอขอความเห็นชอบและอนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2020-04-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-16 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เสนอขอเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2020-04-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-16 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานงานสถานที่จัดสัมมนาและวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2020-04-27 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-27 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดเตรียมเนื้อหาและกิจกรรม
:30%
เริ่มต้น :2020-05-18 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-18 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-06-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-15 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ข้าราชการที่มีรายชื่อตามคำสั่งเข้ารับการฝึกอบรม
:20%
เริ่มต้น :2020-07-13 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-13 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการจัดโครงการเสนอผู้บริหารพิจารณา
:10%
เริ่มต้น :2020-08-10 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-10 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04070000-3764

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04070000-3764

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0407-0949

ตัวชี้วัด : จำนวนข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ที่หน่วยรับตรวจยอมรับและนำไปปฏิบัติ

ค่าเป้าหมาย ประเด็น : 3

ผลงานที่ทำได้ ประเด็น : 3

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ประเด็น)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
3.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **