รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

เจรจา 01 - ร้อยละความสำเร็จของการติดตามผลการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานตามประเด็นจากแบบสำรวจความพึงพอใจ : 0408-0716

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
40.00
100.0000
100 / 100
3
100.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ผู้รับจ้างแล้วคือ มหาวิทยาลัยพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และกำหนดจัดประชุมชี้แจงหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 18-19 ธ.ค. 62 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สรุปประเด็นแบบสอบถามความพึงพอใจที่หน่วยงานมีผลคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด 2 อันดับ และเวียนแจ้งหน่วยรับการตรวจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานปรัปปรุงพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน นำเสนอปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อทราบ โดยหน่วยงานมีการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานปรัปปรุงพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน นำเสนอปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อทราบ โดยหน่วยงานมีการดำเนินการครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม/คำอธิบาย ติดตาม หมายถึง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน การปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการให้บริการ หมายถึง การปรับปรุงหรือพัฒนาการให้บริการตามประเด็นจากแบบสำรวจความพึงพอใจ ในประเด็นที่หน่วยงานมีผลคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด 2 อันดับสุดท้าย โดยหน่วยงานมีการดำเนินการอย่างน้อย 1 ประเด็น หน่วยงาน หมายถึง สำนัก สำนักงานเขต และส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร แบบสำรวจความพึงพอใจ หมายถึง แบบสำรวจความพึงพอใจตามโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ในรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ หน่วยงานมีการดำเนินการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการให้บริการตามประเด็นที่กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
:เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด