ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

01-กิจกรรมติดตามผลการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานตามประเด็นจากแบบสำรวจความพึงพอใจในรอบที่ 1 : 04080000-3725

** กองงานผู้ตรวจราชการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

25.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.00

กลุ่มงานช่วยผู้ตรวจราชการ 1220

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ตามที่กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นประจำทุกปี โดยมีการสำรวจความพึงพอใจ จำนวน 2 ครั้ง/ปี นั้น เพื่อให้หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร มีการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีการติดตามผลการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานตามประเด็นจากแบบสำรวจความพึงพอใจในรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจะมีการติดตามผลการดำเนินการโดยผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ในรอบที่ 2 ต่อไป

04080000/04080000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครนำผลสำรวจความพึงพอใจไปปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

หน่วยงานมีการดำเนินการ ร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-16)

25.00

16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้าง (นิด้า) ทอดแบบสอบถามผู้รับบริการฯ รอบที่ 1/63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-12)

20.00

12/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดประชุมชี้แจงหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 18-19 ธ.ค. 62 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-20)

10.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ผู้รับจ้างแล้วคือ มหาวิทยาลัยพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำ TOR และราคากลาง เพื่อจัดหาผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สรุปประเด็นการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการให้บริการจากการสำรวจความพึงพอใจในรอบที่ 1 ที่หน่วยงานต้องดำเนินการปรับปรุง/พัฒนา
:20%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 2
:เวียนแจ้งประเด็นฯ ให้หน่วยงานดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 3
:ติดตามและรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการของหน่วยงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-03-16
สิ้นสุด :2020-03-16
ขั้นตอน 4
:จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 5
:นำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่อคณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2020-04-15
สิ้นสุด :2020-04-15

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04080000-3725

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04080000-3725

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0408-0716

ตัวชี้วัด : เจรจา 01 - ร้อยละความสำเร็จของการติดตามผลการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานตามประเด็นจากแบบสำรวจความพึงพอใจ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **