ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

01-กิจกรรมติดตามผลการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานตามประเด็นจากแบบสำรวจความพึงพอใจในรอบที่ 1 : 04080000-3725

** กองงานผู้ตรวจราชการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

กลุ่มงานช่วยผู้ตรวจราชการ 1220

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตามที่กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นประจำทุกปี โดยมีการสำรวจความพึงพอใจ จำนวน 2 ครั้ง/ปี นั้น เพื่อให้หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร มีการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีการติดตามผลการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานตามประเด็นจากแบบสำรวจความพึงพอใจในรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจะมีการติดตามผลการดำเนินการโดยผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ในรอบที่ 2 ต่อไป

04080000/04080000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครนำผลสำรวจความพึงพอใจไปปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

หน่วยงานมีการดำเนินการ ร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-17)

100.00

17/6/2563 : ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานปรัปปรุงพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน นำเสนอปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อทราบ โดยหน่วยงานมีการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-05-19)

90.00

2020-5-19 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...หน่วยรับการตรวจทั้ง 77 หน่วยงาน ส่งข้อมูลผลการดำเนินการครบถ้วนแล้ว อยู่ระหว่างสรุปผลนำเสนอที่ประชุมผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-04-21)

80.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำข้อมูลการตรวจราชการเฉพาะพืันที่ รอบที่ 1/2563 เสนอผู้ตรวจราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-19)

40.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปประเด็นแบบสอบถามความพึงพอใจที่หน่วยงานมีผลคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด 2 อันดับ และเวียนแจ้งหน่วยรับการตรวจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-17)

30.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้าง (นิด้า) สำรวจความพึงพอใจ รอบที่ 1/2563 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างวิเคราะห์และสรุปผลเพื่อนำเสนอคณะกรรมการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-16)

25.00

16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้าง (นิด้า) ทอดแบบสอบถามผู้รับบริการฯ รอบที่ 1/63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-12)

20.00

12/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดประชุมชี้แจงหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 18-19 ธ.ค. 62 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-20)

10.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ผู้รับจ้างแล้วคือ มหาวิทยาลัยพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำ TOR และราคากลาง เพื่อจัดหาผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สรุปประเด็นการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการให้บริการจากการสำรวจความพึงพอใจในรอบที่ 1 ที่หน่วยงานต้องดำเนินการปรับปรุง/พัฒนา
:20%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เวียนแจ้งประเด็นฯ ให้หน่วยงานดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ติดตามและรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการของหน่วยงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-03-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-16 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:นำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่อคณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2020-04-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-15 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04080000-3725

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04080000-3725

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0408-0716

ตัวชี้วัด : เจรจา 01 - ร้อยละความสำเร็จของการติดตามผลการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานตามประเด็นจากแบบสำรวจความพึงพอใจ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **