รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

มิติที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณ : 0408-0726

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 88.5000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
11.68
100.0000
100 / 100
2
27.27
100.0000
100 / 100
3
55.47
100.0000
100 / 100
4
88.50
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 11.68

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 27.27

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 55.47

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 88.50

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่ สงม. กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่ สงม. กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่ สงม. กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
:เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด