ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

มิติ 2.1 กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี : 04080000-3735

** กองงานผู้ตรวจราชการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1248

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตามที่ สงม. กำหนด

04080000/04080000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่ สงม. กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

ตามที่ สงม. กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-14)

100.00

14/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.19 (2020-09-09)

68.19

9/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 68.19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.50 (2020-08-14)

65.50

14/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 65.50

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.35 (2020-07-23)

62.35

23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 62.35

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.35 (2020-07-16)

60.35

16/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 60.35

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.47 (2020-06-17)

55.47

17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 55.47

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.99 (2020-05-19)

47.99

19/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมร้อยละ 47.99

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.48 (2020-04-21)

47.48

21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 47.48

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.27 (2020-03-19)

27.27

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 27.27

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 19.99 (2020-02-17)

19.99

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 19.99

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.01 (2020-01-16)

12.01

16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 12.01

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.68 (2019-12-17)

11.68

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 11.68

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.78 (2019-12-12)

5.78

12/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 5.78

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.12 (2019-11-20)

5.12

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 5.12

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04080000-3735

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04080000-3735

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0408-0726

ตัวชี้วัด : มิติที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
11.68

100 / 100
2
27.27

100 / 100
3
55.47

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **